1  2    3  
واجبات نماز
سؤال : واجبات نماز چند تا هستند و ركن و غیرركن چه تفاوتی با هم دارند؟
جواب: واجبات نماز 11 چیز است: 1. نیت 2. قیام 3. تكبیره الاحرام 4. ركوع 5. سجود 6. قرائت 7. ذكر 8. تشهد 9. سلام 10. ترتیب 11. موالات (یعنی پی در پی بودن اجزای نماز) و فرق ركن و غیر ركن در آن است كه در ركن اگر انسان آن را عمداً یا سهواً به جا نیاورد نماز باطل می‌شود ولی غیر ركن اگر عمداً به جا نیاورد باطل است و اگرسهواً به جا نیاورد نماز او صحیح است. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م 942)
نیت
سؤال 1: آیا تلفظ و به زبان آوردن نیت واجب است؟
جواب: خیر تلفظ به نیت واجب نیست همان كه بدانید قصد انجام چه كاری را دارید كه اگر از شما سؤال شود می‌توانید پاسخ بدهید كافی است. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م943 و945 و استفتائات امام خمینی(ره), ج1, ص151،س82)
سؤال 2: آیا می‌شود نیت نماز چهار ركعتی را به نیت نماز دو ركعتی بنا به دلایل شرعی تبدیل كرد؟
جواب: در موارد خاصی كه در كتب فقهی ذكر شده است مانعی ندارد مثل آنكه نیت نماز 4 ركعتی نموده است و بعد متوجه شد كه و ظیفه او نماز شكسته است و یا نیت نماز شكسته نموده و در بین نماز متوجه شد كه وظیفه او اتمام است كه به نماز 4 ركعتی عدول می‌نماید و نیز برای رسیدن به نماز جماعت جایز است از نماز واجب عدول به نافله 2 ركعتی نماید و پس از سلام، نماز خود را به جماعت بخواند. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), قطع جیبی ،ص150، م755و763)
سؤال 3: اگر انسان در نماز ریا كند آیا نماز او صحیح است؟
جواب: انسان باید فقط برای انجام امر خداوند نماز بخواند، پس كسی كه ریا كند یعنی برای نشان دادن به مردم نماز بخواند، نمازش باطل است خواه فقط برای مردم باشد، یا خدا و مردم هر دو را در نظر بگیرد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م 946)
قیام
سؤال 1: كدام قیام و ایستادن در نماز ركن محسوب می‌شود لطفاً مرا راهنمایی كنید؟
جواب: قیام در موقع گفتن تكبیرهالاحرام و قیام پیش از ركوع كه آن را قیام متصل به ركوع می‌گویند ركن است ولی قیام در موقع خواندن حمد و سوره و قیام بعد از ركوع ركن نیست و اگر كسی آن را از روی فراموشی ترك كند، نمازش صحیح است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م958)
سؤال 2: اگر كسی از روی فراموشی بعد از حمد و سوره بنشیند و یادش بیاید كه ركوع نرفته در مورد مسئله قیام چه عملی را باید انجام دهد؟
جواب: باید بایستد و به ركوع رود و اگر بدون اینكه بایستد، به حالت خمیدگی به ركوع برگردد چون قیام متصل به ركوع را به جا نیاورده، نماز او باطل است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م960)
سؤال 3: برای شخص مریضی كه نشسته نماز می‌خواند قیام متصل به ركوع چه وضعی دارد؟
جواب: باید از حالت نشسته به ركوع رود. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره), ج1, ص153, س92)
سؤال 4: آیا تكان‌های مختصر هنگام خواندن اذكار نماز چنانچه سهواً انجام شود و نمازگزار نتواند مانع آن شود، باعث اشكال در نماز می‌شود؟
جواب: اشكالی ندارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج1, ص154, س93)
سؤال 5: اگر كسی عمداً شخصی را كه مشغول خواندن نماز است به جلو یا پهلو هل دهد در صورتی كه نمازگزار روی از قبله نگرداند نمازش صحیح است یا خیر اگر بیفتد یا خم شود چه طور؟
جواب: نماز او صحیح است و اگر در حال حركت ذكری گفته است در آرامش بدن آن را تكرار نماید. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج1, ص154, س96)
سؤال 6: اگركسی بیش از حد معمولی پاها را خیلی گشاد بگذارد نماز او چه حكمی دارد؟
جواب: كسی كه می‌توانددرست بایستد اگر پاها را خیلی را گشاد بگذارد كه به حالت ایستادن معمولی نباشد نمازش باطل است. . (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م964)
تكبیره الاحرام
سؤال 1: تكبیره الاحرام چیست و به چه شكل باید خوانده شود؟
جواب: گفتن الله اكبر در اول هر نماز واجب و ركن است و باید كلمه الله و كلمه اكبر را پشت سر هم و به عربی صحیح گفته شود. و آن را تكبیره الاحرام می‌نامند. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م948)
سؤال 2: اگر كسی برای رسیدن به نماز جماعت عجله كند و بدون اینكه بدن آرام باشد تكبیره الاحرام بگوید نماز او صحیح است؟
جواب: موقع گفتن تكبیره الاحرام، باید بدن آرام باشد و اگر عمداً در حالی كه بدنش حركت دارد، تكبیره الاحرام بگوید نمازش باطل است و چنانچه سهواً حركت كند باید اول عملی كه نماز را باطل می‌كند انجام دهد و دوباره تكبیر بگوید. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م951)
سؤال 3: اگر كسی شك كند كه تكبیره الاحرام را گفته یا نه و یا بعد از گفتن آن در صحت آن شك كند چه باید بكند؟
جواب: اگركسی شك كند كه تكبیره الاحرام را گفته یا نه، چنانچه مشغول خواندن چیزی شده به شك خود اعتنا نكند و اگر چیزی نخوانده، باید با تكبیر را بگوید و همچنین اگر بعد از گفتن تكبیره الاحرام شك كند كه آن را صحیح گفته یا نه باید به شك خود اعتنا نكند. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م956 و957)
سؤال 4: آیا موقع گفتن تكبیرهالاحرام بلند كردن دست‌ها تا محاذی گوش مستحب است و یا اینكه با شروع تكبیر دست‌ها بلند شود و موقع گفتن تكبیر دست‌ها بیفتد مستحب دیگری است یا همان نوع خاص وارد شده است؟
جواب: مستحب است با شروع به تكبیر شروع به بلندكردن دست‌ها كند كه تا تمام شدن تكبیر دست‌ها مقابل صورت و یا مقابل گوش‌ها برسد. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره), ج1, ص 152, س89)
قرائت و ذكر
سؤال 1: اگر در نماز4 بار تسبیحات اربعه را بگوییم نماز باطل است؟
جواب: اگر سهواً اشكالی ندارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج1, ص 162, س127)
سؤال 2: آیا قرائت تلفظ صحیح حروف در نماز واجب است یا خیر؟
جواب: انسان باید در نماز حروف و كلمات را به طور صحیح تلفظ كند ولی اگر تلفظ صحیح برای او مقدور نباشد باید هر طوری كه می‌تواند بخواند و احتیاط مستحب آن است كه نمازش را به جماعت بخواند البته باید سعی كند قرائت صحیح را نیز یاد بگیرد. . (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م997)
سؤال 3: بعضی وقتها در نمازهای4 ركعتی سوم اشتباهاً حمد را می‌خوانیم كه بعد از متوجه شدن آن را قطع كرده تسبیحات اربعه را می‌خوانیم آیا در این حالت نماز صحیح است؟
جواب: بلی نماز به نحو مذكور صحیح است. . (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1011)
سؤال 4: آیا در نماز انفرادی می‌توان به جای سوره توحید سوره‌ ای دیگر خواند, لطفاً توضیح دهید؟
جواب: بلی غیر از سوره‌های عزائم (4 سوره‌ای كه سجده واجب دارند) بعد از حمد، هر سوره دیگری را می‌توان در نماز خواند. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج1, ص 157, س108)
سؤال 5: اگر در ركعت دوم نمازهای4 و3 ركعتی اشتباهاً به جای خواندن حمد و سوره تسبیحات اربعه را بخوانیم و پس از خواندن تسبیحات اربعه اگر بفهمیم كه اشتباه خواندیم حكم چیست و اگر به ركوع رفته و ذكر ركوع را خواندیم و فهمیدیم كه اشتباه كردیم در این صورت حكمش چیست؟
جواب: اگر قبل از ركوع متوجه اشتباه شدید بلافاصله حمد و سوره را بخوانید و بعد ركوع بروید و نماز شما صحیح است. و اگر بعد از ركوع متوجه شدید باز هم نماز صحیح است و احتیاطاً بعد از نماز2 سجده سهو به جا آورید. . (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1010)
سؤال 6: اگر در هنگام نماز خواندن حروف درست ادا نشود آیا نماز ایراد دارد آیا این مطلب صحیح است كه می‌گوید: نماز هر چند كه ایراد داشته باشد با مهر كربلا ایراد آن به طرف می‌شود؟
جواب: باید سعی كنید كه نماز را به طور صحیح بخوانید البته رعایت همه نكات تجویدی در نماز لازم نیست، باید به نحوی باشد كه نگویند غلط می‌خواند. و نماز با مهر كربلا ثواب بیشتری دارد لكن نباید نماز غلط خوانده شود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م997)
سؤال 7: دو سوره‌ایی كه در نماز یك سوره محسوب می‌شود كدام است؟
جواب: دو سوره(انشراح و الضحی) و (فیل و قریش) یك سوره به حساب می‌آیند. . (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, ص565, ذیل م 978)
سؤال 8: تسبیحات اربعه چند بار باید در نماز خوانده شود؟
جواب: بسیاری از مراجع می‌فرمایند1 بار كافی است اگر چه بهتر آن است كه 3 بار گفته شود و بعضی می‌فرمایند بنابر احتیاط واجب در وسعت وقت3 مرتبه تسبیحات اربعه را بگویند به رسأله مرجع تقلید خود در بحث قرائت نماز مراجعه فرمائید. . (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1005 و1006)
سؤال 9: اگر یك انگلیسی زبان را نماز را به عربی نتواند بخواند و معنی آن را یاد داشته باشد می‌تواند نماز را به انگلیسی بخواند؟
جواب: نماز باید به عربی صحیح خوانده شود بلی اگر كسی كوشش كرد و نتوانست یاد بگیرد یا وقت نماز تنگ بود می‌تواند ترجمه نماز را به زبان دیگری بخواند و احتیاط مستحب آن است كه در نماز جماعت شركت نماید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م997)
سؤال 10: آیا قنوت در نماز جزء غیر ركن‌ها است كه اگر عمداً ترك شود باعث بطلان نماز می‌شود؟
جواب: قنوت نه ركن است و نه از واجبات غیر ركنی بلكه مستحب مؤكد است بنابراین اختیار با نمازگزار است كه آن را به جا آورد یا ترك كند و ترك عمدی و سهوی آن اشكال ندارد.
1  2    3  
صفحه اصلی | درباره ما | ارتباط با ما

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات میباشد
CopyRight © andisheqom.com 2001 - 2010