1  2    3  
لباس نمازگزار
مسأله 798
لباس نمازگزار شش شرط دارد : اول آن كه پاك باشد . دوم آن كه مباح باشد . سوم آن كه از اجزأ مردار نباشد . چهارم آن كه از حیوان حرام گوشت نباشد . پنجم و ششم آن كه اگر نمازگزار مرد است ، لباس او ابریشم خالص و طلاباف نباشد . و تفصیل اینها در مسائل آینده گفته میشود .
شرط اول
مسأله 799
لباس نمازگزار باید پاك باشد و اگر كسی عمدا با بدن یا لباس نجس نماز بخواند ، نمازش باطل است .
مسأله 800
كسی كه نمیداند با بدن و لباس نجس نماز باطل است اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند ، نمازش باطل میباشد .
مسأله 801
اگر بواسطه ندانستن مسأله ، چیز نجسی را نداند نجس است ، مثلا نداند عرق شتر نجاستخوار نجس است و با آن نماز بخواند نمازش باطل است .
مسأله 802
اگر نداند كه بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده نماز او صحیح است ، ولی احتیاط مستحب آن است كه اگر وقت دارد ، دوباره آن نماز را بخواند .
مسأله 803
اگر فراموش كند كه بدن یا لباسش نجس است و در بین نماز یا بعد از آن یادش بیاید ، باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید .
مسأله 804
كسیكه در وسعت وقت مشغول نماز است ، اگر در بین نماز ، بدن یا لباس او نجس شود و پیش از آن كه چیزی از نماز را با نجاست بخواند ، ملتفت شود كه نجس شده ، یا بفهمد بدن یا لباس او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده یا از پیش نجس بوده ، در صورتی كه آب كشیدن بدن یا لباس یا عوض كردن لباس یا بیرون آوردن آن ، نماز را به هم نمیزند ، باید در بین نماز بدن یا لباس را آب بكشد یا لباس را عوض نماید یا اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده ، لباس را بیرون آورد ، ولی چنانچه طوری باشد كه اگر بدن یا لباس را آب بكشد یا لباس را عوض كند یا بیرون آورد ، نماز به هم میخورد و اگر لباس را بیرون آورد برهنه میماند ، باید نماز را بشكند و با بدن و لباس پاك نماز بخواند .
مسأله 805
كسی كه در تنگی وقت مشغول نماز است ، اگر در بین نماز لباس او نجس شود و پیش‌از آن كه چیزی از نماز را با نجاست بخواند بفهمد كه نجس شده ، یا بفهمد كه لباس او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده یا از پیش نجس بود ، در صورتی كه آب كشیدن یا عوض كردن یا بیرون آوردن لباس ، نماز را به هم نمیزند و میتواند لباس را بیرون آورد ، باید لباس را آب بكشد یا عوض كند ، یا اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده ، لباس را بیرون آورد و نماز را تمام كند ، اما اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده و لباس را هم نمیتواند آب بكشد یا عوض كند باید لباس را بیرون آورد و به دستوری كه برای برهنگان گفته شد نماز را تمام كند . ولی چنانچه طوری است كه اگر لباس را آب بكشد یا عوض كند ، نماز به هم میخورد وبواسطه سرما و مانند آن نمیتواند لباس را بیرون آورد ، باید با همان حال نماز را تمام كند و نمازش صحیح است .
مسأله 806
كسی كه در تنگی وقت مشغول نماز است ، اگر در بین نماز بدن او نجس شود و پیش از آن كه چیزی از نماز را با نجاست بخواند ملتفت شود كه نجس شده ، یا بفهمد بدن او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده یا از پیش نجس بود ، در صورتی كه آب كشیدن بدن نماز را به هم نمیزند ، باید آب بكشد و اگر نماز را به هم میزند ، باید با همان حال نماز را تمام كند و نماز او صحیح است .
مسأله 807
كسی كه در پاك بودن بدن یا لباس خود شك دارد ، چنانچه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد كه بدن یا لباسش نجس بوده ، نماز او صحیح است .
مسأله 808
اگر لباس را آب بكشد و یقین كند كه پاك شده است و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پاك نشده نمازش صحیح است .
مسأله 809
اگر خونی در بدن یا لباس خود ببیند و یقین كند كه از خونهای نجس نیست ، مثلا یقین كند كه خون پشه است ، چنانچه بعد از نماز بفهمد از خونهائی بوده كه نمیشود با آن نماز خواند ، نماز او صحیح است .
مسأله 810
هر گاه یقین كند خونی كه در بدن یا لباس او است خون نجسی است كه نماز با آن صحیح است ، مثلا یقین كند خون زخم و دمل است ، اگر چنانچه بعد از نماز بفهمد خونی بوده كه نماز با آن باطل است نمازش صحیح است .
مسأله 811
اگر نجس بودن چیزی را فراموش كند و بدن یا لباسش با رطوبت به آن برسد ودر حال فراموشی نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید ، نماز او صحیح است . ولی اگر بدنش با رطوبت به چیزی كه نجس بودن آن را فراموش كرده برسد و بدون این كه خود را آب بكشد ، غسل كند و نماز بخواند ، غسل و نمازش باطل است . و نیز اگر جائی از اعضاء وضو با رطوبت به چیزی كه نجس بودن آن را فراموش كرده برسد و پیش از آن كه آنجا را آب بكشد ، وضو بگیرد و نماز بخواند ، وضو و نمازش باطل میباشد .
مسأله 812
كسی كه یك لباس دارد ، اگر بدن و لباسش نجس شود و باندازه آب كشیدن یكی از آنها آب داشته باشد ، چنانچه بتواند لباسش را بیرون آورد ، باید بدن را آب بكشد و نماز را به دستوری كه برای برهنگان گفته شد بجا آورد و اگر بواسطه سرما یا عذر دیگر نتواند لباس را بیرون آورد ، در صورتیكه نجاست هر دو مساوی باشد مثلا هر دو بول یا خون باشد یا نجاست بدن شدیدتر باشد مثلا نجاستش بول باشد كه باید دو مرتبه آن را آب كشید ، احتیاط واجب آن است كه بدن را آب بكشد ، و اگر نجاست لباس بیشتر یا شدیدتر باشد هر كدام از بدن یا لباس را بخواهد میتواند آب بكشد .
مسأله 813
كسی كه غیر از لباس نجس ، لباس دیگری ندارد و وقت تنگ است یا احتمال نمیدهد كه لباس پاك پیدا كند ، باید نماز را به دستوری كه برای برهنگان گفته شد بجا آورد .
مسأله 814
كسی كه دو لباس دارد ، اگر بداند یكی از آنها نجس است و نتواند آنها را آب بكشد و نداند كدام یك آنهاست ، چنانچه وقت دارد باید با هر دو لباس نماز بخواند . مثلا اگر میخواهد نماز ظهر و عصر بخواند باید با هر كدام یك نماز ظهر و یك نماز عصر بخواند ولی اگر وقت تنگ است ، باید نماز را به دستوری كه برای برهنگان گفته شد بجا آورد ، و به احتیاط واجب آن نماز را با لباس پاك قضا نماید .
شرط دوم
مسأله 815
لباس نمازگزار باید مباح باشد وكسی كه میداند پوشیدن لباس غصبی حرام است ، اگر عمدا در لباس غصبی نماز بخواند باطل است و هم چنین در لباسی كه نخ یا دگمه یا چیز دیگر آن غصبی است نماز بخواند ، بنابر احتیاط واجب باید آن نماز را دوباره با لباس غیر غصبی بخواند .
مسأله 816
كسی كه میداند پوشیدن لباس غصبی حرام است ، ولی نمیداند نماز را باطل میكند ، اگر عمدا با لباس غصبی نماز بخواند باید آن نماز را با لباس غیر غصبی بخواند .
مسأله 817
اگر نداند یا فراموش كند كه لباس او غصبی است ولی اگر خودش آن لباس را غصب كرده باشد و با آن نماز بخواند بنابر احتیاط واجب باید دوباره آن نماز را بخواند .
مسأله 818
اگر نداند یا فراموش كند كه لباس او غصبی است و در بین نماز بفهمد ، چنانچه چیز دیگری عورت او را پوشانده است ومیتواند فورا یا بدون این كه موالات یعنی پیدرپی بودن نماز بهم بخورد ، لباس غصبی را بیرون آورد ، باید آن را بیرون آورد و نمازش صحیح است و اگر چیز دیگر عورت او را نپوشانده یا نمیتواند لباس غصبی را فورا بیرون آورد ، یا اگر بیرون آورد پی در پی بودن نماز بهم میخورد در صورتی كه به تعداد یك ركعت هم وقت داشته باشد باید نماز را بشكند و با لباس غیر غصبی نماز بخواند و اگر به این مقدار وقت ندارد ، باید در حال نماز لباس را بیرون آورد وبه دستور نماز برهنگان نماز را تمام نماید .
مسأله 819
اگر كسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند ، یا مثلا برای این كه دزد لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخواند ، نمازش صحیح است .
مسأله 820
اگر با عین پولی كه خمس یا زكات آن را نداده لباس بخرد ، نماز خواندن در آن لباس باطل است وبه احتیاط واجب همچنین است اگر به ذمه بخرد و در موقع معامله قصدش این باشد كه از پولی كه خمس یا زكاتش را نداده بدهد .
شرط سوم
مسأله 821
لباس نمازگزار باید از اجزاء حیوان مرده‌ای كه خون جهنده دارد ، یعنی حیوانی كه اگر رگش را ببرند خون از آن جستن میكند ، نباشد . بلكه اگر از حیوان مرده‌ای كه مانند ماهی و مار ، خون جهنده ندارد لباس تهیه كند ، احتیاط واجب آن است كه با آن نماز نخواند .
مسأله 822
باید چیزی از مردار مانند گوشت و پوست آن كه روح داشته بنابر احتیاط واجب همراه نمازگزار نباشد گرچه لباس او هم نباشد .
مسأله 823
اگر چیزی از مردار حلال گوشت مانند مو و پشم كه روح ندارد همراه نمازگزار باشد ، یا با لباسی كه از آنها تهیه كرده‌اند ، نماز بخواند نمازش صحیح است.
شرط چهارم
مسأله 824
لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد واگر موئی از آن هم همراه نمازگزار باشد ، نماز او باطل است .
مسأله 825
اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت مانند گربه بر بدن یا لباس نمازگزار باشد ، چنانچه تر باشد نماز باطل و اگر خشك شده و عین آن بر طرف شده باشد ، نماز صحیح است .
مسأله 826
اگر مو و عرق و آب دهان كسی بر بدن یا لباس نمازگزار باشد اشكال ندارد .
1  2    3  
صفحه اصلی | درباره ما | ارتباط با ما

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات میباشد
CopyRight © andisheqom.com 2001 - 2010