سوره فاتحه 
سوره بقره (16-1)
سوره بقره (27-17)
سوره بقره (43-28)
سوره بقره (57-44)
سوره بقره (82-58)
سوره بقره (103-83)
سوره بقره (123-104)
سوره بقره (143-124)
سوره بقره (157-144)
سوره بقره (176-158)
سوره بقره (187-177)
سوره بقره (196-188)
سوره بقره (213-197)
سوره بقره (223-214)
سوره بقره (235-224)
سوره بقره (252-236)
سوره بقره (259-253)
سوره بقره (271-260)
سوره بقره (286-272)
سوره آل عمران (12-1)
سوره آل عمران (28-13)
سوره آل عمران (47-29)
سوره آل عمران (64-48)
سوره آل عمران (91-65)
سوره آل عمران (110-92)
سوره آل عمران (136-111)
سوره آل عمران (161-137)
سوره آل عمران (182-162)
سوره آل عمران (200-183)
سوره نساء (10-1)
سوره نساء (19-11)
سوره نساء (32-20)
سوره نساء (50-33)
سوره نساء (70-51)
سوره نساء (90-71)
سوره نساء (104-91)
سوره نساء (141-105)
سوره نساء (176-142)
سوره مائده (6-1)
سوره مائده (29-7)
سوره مائده (48-30)
سوره مائده (66-49)
سوره مائده (86-67)
سوره مائده (105-87)
سوره مائده (120-106)
سوره انعام (26-1)
سوره انعام (51-27)
سوره انعام (72-52)
سوره انعام (93-73)
سوره انعام (113-94)
سوره انعام (140-114)
سوره انعام (165-141)
سوره اعراف (25-1)
سوره اعراف (45-26)
سوره اعراف (84-46)
سوره اعراف (122-85)
سوره اعراف (142-123)
سوره اعراف (156-143)
سوره اعراف (171-157)
سوره اعراف (187-172)
سوره اعراف (206-188)
سوره انفال (23-1)
سوره انفال (40-24)
سوره انفال (59-41)
سوره انفال (75-60)
سوره توبه (22-1)
سوره توبه (33-23)
سوره توبه (59-34)
سوره توبه (78-60)
سوره توبه (100-79)
سوره توبه (114-101)
سوره توبه (129-115)
سوره يونس (20-1)
سوره يونس (44-21)
سوره يونس (70-45)
سوره يونس (109-71)
سوره هود (17-1)
سوره هود (44-18)
سوره هود (73-45)
سوره هود (99-74)
سوره هود (123-100)
سوره يوسف (14-1)
سوره يوسف (29-15)
سوره يوسف (53-30)
سوره يوسف (82-54)
سوره يوسف (111-83)
سوره رعد (15-1)
سوره رعد (2) 26-16
سوره رعد (43-27)
سوره ابراهيم (17-1)
سوره ابراهيم (34-18)
سوره ابراهيم (52-35)
سوره حجر (18-1)
سوره حجر (50-19)
سوره حجر (99-51)
سوره نحل (23-1)
سوره نحل (47-24)
سوره نحل (69-48)
سوره نحل (83-70)
سوره نحل (105-84)
سوره نحل (128-106)
سوره اسراء (12-1)
سوره اسراء (30-13)
سوره اسراء (48-31)
سوره اسراء (69-49)
سوره اسراء (82-70)
سوره اسراء (93-83)
سوره اسراء (111-94)
سوره کهف (24-1)
سوره کهف (41-25)
سوره کهف (64-42)
سوره کهف (91-65)
سوره کهف (110-92)
سوره مريم (33-1)
سوره مريم (63-34)
سوره مريم (98-64)
سوره طه (36-1)
سوره طه (69-37)
سوره طه (98-70)
سوره طه (135-99)
سوره انبياء (35-1)
سوره انبياء (80-36)
سوره انبياء (112-81)
سوره حج (25-1)
سوره حج (41-26)
سوره حج (78-42)
سوره مؤمنون (41-1)
سوره مؤمنون (90-42)
سوره مؤمنون (118-91)
سوره نور (20-1)
سوره نور (34-21)
سوره نور (50-35)
سوره نور (64-51)
سوره فرقان (24-1)
سوره فرقان (50-25)
سوره فرقان (77-51)
سوره شعراء (59-1)
سوره شعراء (159-60)
سوره شعراء (227-160)
سوره نمل (26-1)
سوره نمل (59-27)
سوره نمل (93-60)
سوره قصص (25-1)
سوره قصص (60-26)
سوره قصص (88-61)
سوره عنکبوت (27-1)
سوره عنکبوت (45-28)
سوره عنکبوت (69-46)
سوره روم (22-1)
سوره روم (36-23)
سوره روم (60-37)
سوره لقمان (15-1)
سوره لقمان (34-16)
سوره سجده (14-1)
سوره سجده (30-15)
سوره احزاب (20-1)
سوره احزاب (31-21)
سوره احزاب (40-32)
سوره احزاب (54-41)
سوره احزاب (73-55)
سوره سبأ (14-1)
سوره سبأ (33-15)
سوره سبأ (54-34)
سوره فاطر (12-1)
سوره فاطر (30-13)
سوره فاطر (45-31)
سوره يس (32-1)
سوره يس (62-33)
سوره يس (83-63)
سوره صافات (61-1)
سوره صافات (113-62)
سوره صافات (182-114)
سوره ص (20-1)
سوره ص (40-21)
سوره ص (88-41)
سوره زمر (20-1)
سوره زمر (48-21)
سوره زمر (75-49)
سوره مؤمن (17-1)
سوره مؤمن (50-18)
سوره مؤمن (85-51)
سوره فصلت (29-1)
سوره فصلت (54-30)
سوره شوري (20-1)
سوره شوري (36-21)
سوره شوري (53-37)
سوره زخرف (30-1)
سوره زخرف (56-31)
سوره زخرف (89-57)
سوره دخان (29-1)
سوره دخان (59-30)
سوره جاثيه (20-1)
سوره جاثيه (37-21)
سوره احقاف (16-1)
سوره احقاف (35-17)
سوره محمد (14-1)
سوره محمد (38-15)
سوره فتح (17-1)
سوره فتح (29-18)
سوره حجرات (10-1)
سوره حجرات (18-11)
سوره ق 
سوره ذاريات (30-1)
سوره ذاريات (60-31)
سوره طور 
سوره نجم (23-1)
سوره نجم (62-24)
سوره قمر (22-1)
سوره قمر (55-23)
سوره رحمن (25-1)
سوره رحمن (78-26)
سوره واقعه (56-1)
سوره واقعه (96-57)
سوره حديد (18-1)
سوره حديد (29-19)
سوره مجادله 
سوره حشر (7-1)
سوره حشر (24-8)
سوره ممتحنه 
سوره صف 
سوره جمعه 
سوره منافقون 
سوره تغابن 
سوره طلاق 
سوره تحريم 
سوره مُلك 
سوره قلم 
سوره حاقه 
سوره معارج 
سوره نوح 
سوره جن 
سوره مزمل 
سوره مدثر 
سوره قيامت 
سوره انسان 
سوره مرسلات 
سوره نبأ 
سوره نازعات 
سوره عبس 
سوره تكوير 
سوره انفطار 
سوره مطففين 
سوره انشقاق 
سوره بروج 
سوره طارق 
سوره اعلي 
سوره غاشيه 
سوره فجر 
سوره بلد 
سوره شمس 
سوره ليل 
سوره ضحي 
سوره انشراح 
سوره تين 
سوره علق 
سوره قدر 
سوره بينه 
سوره زلزال 
سوره عاديات 
سوره قارعه 
سوره تكاثر 
سوره عصر 
سوره همزه 
سوره فيل 
سوره قريش 
سوره ماعون 
سوره كوثر 
سوره كافرون 
سوره نصر 
سوره مسد 
سوره اخلاص 
سوره فلق 
سوره ناس 

صفحه اصلی | درباره ما | ارتباط با ما

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات میباشد
CopyRight © andisheqom.com 2001 - 2010