1  2
كتاب شناسی شیعه
نام كتاب: شیعه وتهمتهای ناروا
نویسنده: محمدجواد شری و دیگران
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1366 ش
تعداد صفحه: 134
ریز موضوعات:
13 - 9 تهمت به شیعه
23 - 15 شیعه و تحریف قرآن
30 - 24 شیعه و نزول وحی بر پیامبر
46 - 38 عقاید شیعه و یهود
105 - 94 دید شیعه در باره صحابه
482. نام كتاب: شیوه امامان شیعه
نویسنده: سادات حسینی
مشخصات نشر: تهران، چاپ اول، 1353 ش
تعداد صفحه: 82
ریز موضوعات:
13 - 5 شیعیان راستین و سنی های شیعه نام
61 - 56 امامان شیعه و فلسفه قیام آنها
68 - 61 امامان شیعه و جامعه های طاغوتی
483. نام كتاب: صحابه از دیدگاه نهج البلاغه
نویسنده: داود الهامی
مشخصات نشر: هجرت، قـم، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 208
ریز موضوعات:
30 - 22 شیعه و تنزیه صحابه در نهج البلاغه
54 - 38 شیعه و صالحان صحابه و انتقاد از صحابه
484. نام كتاب: صدمقاله سلطانی
نویسنده: سلطان الواعظین شیرازی
مشخصات نشر: فراهانی، تهران، چاپ دوم، 1377 ق
تعداد صفحه: 512
ریز موضوعات:
315 - 301 علمای شیعه و تحریف قرآن
485. نام كتاب: صد و یك منبر
نویسنده: امین الواعظین اردبیلی
مشخصات نشر: باختران، چاپ اول، 1372 ق
تعداد صفحه: 219
ریز موضوعات:
77 - 72 شیعه و مسئله رجعت
486. نام كتاب: صراعق البرهان، ج 1
نویسنده: زین العابدین خان كرمانی
مشخصات نشر: سعادت، كرمان، چاپ دوم، 1381 ق
تعداد صفحه: 883
ریز موضوعات:
369 - 351 غیبت امام مهدی عج و كتب شیعه
487. نام كتاب: صفات اولیاء الله
نویسنده: شهیدسیداسدالله مدنی
مشخصات نشر: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، قـم، چاپ اول، 1408 ق
تعداد صفحه: 160
ریز موضوعات:
110 - 96 صفات شیعه
488. نام كتاب: طبرسی در مجمع البیان، ج 1
نویسنده: حسین كریمان
مشخصات نشر: دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم، 1361 ش
تعداد صفحه: 333
ریز موضوعات:
120 - 100 شیعه در عصر طبرسی
489. نام كتاب: طبقات مفسران شیعه، ج 1
نویسنده: عبدالرحیم عقیقی بخشایشی
مشخصات نشر: نشر نوید اسلام، قـم، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 640
ریز موضوعات:
86 - 85 تفسیر خلاصه المنهج - كهن مفسران شیعه
91 - 89 تفسیر قرآن و طبقات مفسران شیعه
215 - 212 قرآن و طبقات تفسیری شیعه
228 - 222 تفسیرها و مفسرین شیعه
490. نام كتاب: طبقات مفسران شیعه، ج 2
نویسنده: عبدالرحیم عقیقی بخشایشی
مشخصات نشر: نشر نوید اسلام، قـم، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 503
ریز موضوعات:
137 - 135 شیعه و تفسیر مجمع البیان طبرسی
491. نام كتاب: طرحی نو در تدریس عقاید اسلامی، ج 1
نویسنده: جعفر امامی، محمد رضا آشتیانی
مشخصات نشر: مركز مدیریت حوزه علمیه قم، قـم، چاپ دوم، 1366 ش
تعداد صفحه: 454
ریز موضوعات:
348 - 345 روش فقهای شیعه و قرآن
492. نام كتاب: طلاق و مسئله فراریها
نویسنده: سیدجوادامیری اراكی
مشخصات نشر: امیری اراكی، تهران، چاپ اول، 1354 ش
تعداد صفحه: 190
ریز موضوعات:
68 - 63 طلاق از نظر شیعه و سنی
74 - 68 فقه شیعه و مبغوضیت طلاق
493. نام كتاب: ظهور شیعه
نویسنده: علامه سید محمد حسین طباطبائی
مشخصات نشر: شریعت، قـم، چاپ اول، 1338 ش
تعداد صفحه: 152
ریز موضوعات:
12 - 9 پیدایش شیعه
40 - 28 روش شیعه در علوم
110 - 76 شیعه و تفكر فلسفی
123 - 111 شیعه و مسئله ولایت
144 - 124 نقد كتاب شیعه
494. نام كتاب: عایشه در دوران معاویه
نویسنده: سیدمرتضی عسكری و دیگران
مشخصات نشر: كتابخانه بزرگ اسلامی، تهران، 1354 ش
تعداد صفحه: 308
ریز موضوعات:
167 - 161 شیعه در زمان معاویه
495. نام كتاب: عثمان بن سعید عمری
نویسنده: محمد باقر پور امینی
مشخصات نشر: دارالحدیث، قـم، چاپ اول، 1375 ش
تعداد صفحه: 96
ریز موضوعات:
32 - 26 شیعه و خیزش علویان در قرن 3 ق
496. نام كتاب: عدل
نویسنده: شهید سید عبدالحسین دستغیب
مشخصات نشر: كانون تربیت، شیراز، 1363 ش
تعداد صفحه: 450
ریز موضوعات:
55 - 39 عدل، شیعه
497. نام كتاب: عدل الهی
نویسنده: شهید مرتضی مطهری
مشخصات نشر: صدرا، قـم، چاپ دوم
تعداد صفحه: 409
ریز موضوعات:
33 - 15 عدل، شیعه و مذاهب دیگر
498. نام كتاب: عزاداری ازدیدگاه مرجعیت شیعه
نویسنده: علی ربانی خلخالی
مشخصات نشر: باختران
تعداد صفحه: 112
ریز موضوعات:
83 - 57 مراجع شیعه و علماء و عزاداری
499. نام كتاب: عصر ظهور
نویسنده: علی كورانی
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 412
ریز موضوعات:
390 - 375 شیعه و امام مهدی عج
500. نام كتاب: عصرظهور
نویسنده: علی كورانی و دیگران
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1369 ش
تعداد صفحه: 412
ریز موضوعات:
390 - 375 حضرت مهدی عج از دید شیعه
501. نام كتاب: عقائدالایمان فی شرح دعاءالعدیله
نویسنده: ملاحبیب الله كاشانی
مشخصات نشر: مكتبه بصیرتی، قـم، 1360 ق
تعداد صفحه: 343
ریز موضوعات:
263 - 245 عقائد فرق شیعه و فساد آن
502. نام كتاب: عقاید المومنین
نویسنده: عبدالله بهبهانی
مشخصات نشر: مطبعه محمدی، شیراز، 1326 ش
تعداد صفحه: 159
ریز موضوعات:
87 - 82 شناخت شیعه
503. نام كتاب: عقاید تعالیم شیعه
نویسنده: محمد رضا مظفر و دیگران
مشخصات نشر: انتشارات محمدی، تهران، چاپ دوم، 1369 ش
تعداد صفحه: 196
ریز موضوعات:
61 - 59 وظیفه اجتهاد از نظر شیعه
69 - 65 شیعه و یگانگی و صفات خدا
81 - 62 شیعه و خداشناسی
77 - 73 شیعه و مساله قضا و قدر
80 - 77 شیعه و بداء
106 - 81 انبیاء پیامبر شناسی و شیعه
90 - 87 شیعه ومعجزات انبیاء
100 - 98 شیعه و قرآن
125 - 107 شیعه و مساله امامت
124 - 119 شیعه و جوب اطاعت از امامت
128 - 124 شیعه و عقیده به امام مهدی ع
180 - 154 شیعه و زیارت قبور ائمه ع
167 - 161 شیعه واقعی از نظر ائمه ع
180 - 175 نظر شیعه و اتحاد و وحدت اسلامی
186 - 180 شیعه و حقوق برادری اسلامی مسلمان ها
504. نام كتاب: عقاید شیعه در دین و توحید
نویسنده: حسن ترسلی كاشانی
مشخصات نشر: خراسان، مشهد، 1397 ق
تعداد صفحه: 194
ریز موضوعات:
94 - 53 خداشناسی در اسلام و شیعه
505. نام كتاب: عقاید كلامی و فقهی و سیاسی خوارج
نویسنده: ذبیح الله مطهری خواه و دیگران
مشخصات نشر: قـم، چاپ اول، 1373
تعداد صفحه: 241
ریز موضوعات:
52 - 50 مسئله شرور در كلام شیعه واشاعره
506. نام كتاب: عقاید و تعالیم شیعه
نویسنده: محمد رضا مظفر و دیگران
مشخصات نشر: محمدی، تهران، 1347 ش
تعداد صفحه: 196
ریز موضوعات:
44 - 38 حسن و قبح عقلی شیعه و معتزله
507. نام كتاب: علل ظهور فرق و مذاهب اسلامی
نویسنده: سید رضا خسروشاهی
مشخصات نشر: چاپ نقش جهان، تهران
تعداد صفحه: 136
ریز موضوعات:
87 - 80 تناسخ و شیعه
508. نام كتاب: علم الحدیث ودرایه الحدیث
نویسنده: كاظم مدیرشانه چی
مشخصات نشر: جامعه مدرسین، قـم، چاپ سوم، 1362 ش
تعداد صفحه: 284
ریز موضوعات:
93 - 66 سیر حدیث در شیعه
93 - 93 كتب حدیثی شیعه
24 - 3 شیعه و حدیث
509. نام كتاب: علم حدیث و نقش آن در شناخت و تهذیب حد
نویسنده: زین العالدین قربانی
مشخصات نشر: انصاریان، قـم، چاپ دوم، 1376
تعداد صفحه: 390
ریز موضوعات:
48 - 41 سرنوشت حدیث در دوران خلفاء شیعه
374 - 263 جوامع حدیثی شیعه و سنی و مقایسه آنها
510. نام كتاب: علم كلام، ج 2
نویسنده: سید احمد صفائی
مشخصات نشر: نشركوكب، تهران، 1360 ش
تعداد صفحه: 159
ریز موضوعات:
159 - 146 عقاید شیعه
511. نام كتاب: علم وایمان
نویسنده: گروهی ازنویسندگان
مشخصات نشر: الغدیر، تهران، 1360 ش
تعداد صفحه: 280
ریز موضوعات:
181 - 153 شخصیت های علمی شیعه
512. نام كتاب: علم وایمان، ج 3
نویسنده: گروهی از نویسندگان
مشخصات نشر: الغدیر، تهران، چاپ اول، 1359 ش
تعداد صفحه: 350
ریز موضوعات:
212 - 193 فقه و حدیث در شیعه
513. نام كتاب: علوم حدیث
نویسنده: دانشكده علوم حدیث
مشخصات نشر: دانشكده علوم حدیث، قـم، چاپ اول، 1375 ش
تعداد صفحه: 296
ریز موضوعات:
23 - 20 صحیفه النببی در منابع شیعه
65 - 57 حدیث سلسله الذهب و منابع و شیعه
110 - 108 راویان حدیث اهل سنت از نظر شیعه
118 - 111 راویان حدیث شیعه از نظر اهل سنت
514. نام كتاب: علوم حدیث فصلنامه علمی تخصصی، س 1
نویسنده: دانشكده علوم حدیث
مشخصات نشر: موسسه فرهنگی دارالحدیث، قـم، چاپ اول، 1375 ش
تعداد صفحه: 218
ریز موضوعات:
16 - 9 سنت از نظر شیعه و اهل سنت
34 - 17 جایگاه سنت از نظر شیعه
80 - 77 علماء شیعه و ارزیابی سند حدیث
515. نام كتاب: علی ع در عرصه عمل و سپهر اندیشه
نویسنده: س . ح . كاشانی
مشخصات نشر: نور، تهران، چاپ سوم، 1360 ش
تعداد صفحه: 155
ریز موضوعات:
85 - 62 شورای سقیفه و شیعه
516. نام كتاب: غروب آفتاب در كربلا، ج 3
نویسنده: محمد علی فقیهی گیلانی
مشخصات نشر: محمد علی فقیهی گیلانی، قـم، چاپ اول، 1363 ش
تعداد صفحه: 214
ریز موضوعات:
162 - 157 امام علی ع و پیشگوئی آینده، معاویه و شیعه
517. نام كتاب: فرقه وهابی و پاسخ به شبهات آنها
نویسنده: سید محمد حسن قزوینی و دیگران
مشخصات نشر: وزارت ارشاد اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1366 ش
تعداد صفحه: 240
ریز موضوعات:
63 - 59 كتب عامه و شیعه در رد وهابیت
219 - 213 تهمت به شیعه و طواف
219 - 213 تهمت به شیعه و قربانی و نذر
518. نام كتاب: فرهنگ فرق اسلامی
نویسنده: محمد جواد مشكور و دیگران
مشخصات نشر: بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1368 ش
تعداد صفحه: 582
ریز موضوعات:
290 - 270 شیعه
519. نام كتاب: فقه سیاسی، ج 2
نویسنده: عباسعلی عمید زنجانی
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران
تعداد صفحه: 388
ریز موضوعات:
33 - 25 تاریخ تكوین و تدوین فقه شیعه
56 - 42 تحولات فقه سیاسی در كتب شیعه
520. نام كتاب: فقیهان و زمان و مكان، 5
نویسنده: كنگره مبانی فقهی امام خمینی ره
مشخصات نشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام ره، قـم، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 324
ریز موضوعات:
57 - 55 فرق و انواع اجتهاد و اهل سنت و شیعه
521. نام كتاب: فلاسفه شیعه
نویسنده: عبدالله نعمه و دیگران
مشخصات نشر: كتاب فروشی ایران، تبریز، چاپ اول، 1347 ش
تعداد صفحه: 648
ریز موضوعات:
20 - 1 اشتراك فقه جعفری و فلاسفه شیعه
44 - 32 آثار شیعه در فلسفه
63 - 44 آثار شیعه در كلام
68 - 63 سبقت شیعه در كشف حقایق علمی
71 - 68 مترجمان شیعه
79 - 71 آثار علمای شیعه در فلك شناسی
106 - 79 آثار شیعه در پزشكی و ریاضی
522. نام كتاب: فلسفه اجتهاد و تقلید
نویسنده: محمد دشتی
مشخصات نشر: آموزش فرهنگ اسلامی، باختران، چاپ اول
تعداد صفحه: 126
ریز موضوعات:
76 - 62 بازگشت به خط فكری شیعه
93 - 77 ویژگی های فقه شیعه
523. نام كتاب: فلسفه از آغاز تاریخ، ج 3
نویسنده: محمد رشاد
مشخصات نشر: كتابخانه صدر، تهران، چاپ اول، 1365 ش
تعداد صفحه: 234
ریز موضوعات:
114 - 106 معتزله، شیعه
524. نام كتاب: فلسفه چیست؟
نویسنده: رضا داوری
مشخصات نشر: انجمن اسلامی حكمت وفلسفه ایران، تهران، چاپ اول، 1359 ش
تعداد صفحه: 322
ریز موضوعات:
272 - 266 سیر علم كلام و كلام شیعه
525. نام كتاب: فلسفه شهادت و عزاداری حسین ع
نویسنده: سید عبدالحسین سید شرف الدین و دیگران
مشخصات نشر: مرتضوی، تهران، 1351 ش
تعداد صفحه: 157
ریز موضوعات:
10 - 3 شیعه و شعائر
105 - 103 اعتلای شیعه در عزاداری
526. نام كتاب: فلسفه نماز و اهمیت آن، ج 2
نویسنده: امیری اراكی
مشخصات نشر: علمیه، قـم، 1350 ش
تعداد صفحه: 219
ریز موضوعات:
118 - 107 گفتگوی عالم شیعه و سنی
527. نام كتاب: فلسفیه
نویسنده: ابوالقاسم ابراهیمی
مشخصات نشر: چاپخانه سعادت، كرمان، 1371 ق
تعداد صفحه: 297
ریز موضوعات:
291 - 273 عقیده شیعه
528. نام كتاب: قانون تفسیر
نویسنده: سید علی كمالی دزفولی
مشخصات نشر: كتابخانه صدر، تهران، 1354 ش
تعداد صفحه: 483
ریز موضوعات:
114 - 111 خوارج، شیعه
189 - 159 فرقه های شیعه
529. نام كتاب: قدرت رهبران شیعه
نویسنده: مهدی عسكری
مشخصات نشر: نشر آمل، چاپ اول
تعداد صفحه: 52
ریز موضوعات:
29 - 22 علمای شیعه، مذهب و استبداد
41 - 29 عدم تفاهم بین شیعه و نظام شاهنشناهی
530. نام كتاب: قضاء با شاهد و یمین
نویسنده: سیدد محمود روح الامینی
مشخصات نشر: مشهد، چاپ اول، 1348 ش
تعداد صفحه: 112
ریز موضوعات:
51 - 1 نظر فقیهان شیعه و سنی درباره شاهد و قسم
531. نام كتاب: مبانی نظری حكومت مشروطه
نویسنده: حسین آبادیان
مشخصات نشر: نشرنی، تهران، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 255
ریز موضوعات:
111 - 107 تشیع و مشروطیت رضاء هخوارقانی
532. نام كتاب: متد دیالكتیك ماركسیستی
نویسنده: علی حجتی كرمانی
مشخصات نشر: تهران، چاپ اول، 1396 ق
تعداد صفحه: 300
ریز موضوعات:
289 - 272 تبلیغ علیه تشیع و حركت ها
533. نام كتاب: مجالس المومنین، ج 1
نویسنده: قاضی نورالله شوشتری
مشخصات نشر: كتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ سوم، 1365 ش
تعداد صفحه: 592
ریز موضوعات:
462 - 453 محمد بن علی ابن بابویه و تشیع و ركن الدو
534. نام كتاب: مجموعه آثاردومین كنگره جهانی حضرت رضا (ع)
نویسنده: سید محمد باقر حجتی و دیگران
مشخصات نشر: كنگره جهانی حضرت رضا (ع)، مشهد، چاپ اول، 1368
تعداد صفحه: 437
ریز موضوعات:
231 - 227 منشأ تشیع ایرانیان
535. نام كتاب: مجموعه سخنرانیهای ششمین كنگره تحقیق
نویسنده: دانشگاه آذرآبادگان
مشخصات نشر: دانشگاه آذرآبادگان، باختران
تعداد صفحه: 450
ریز موضوعات:
133 - 107 تشیع و آرمان ملی ایرانیان
536. نام كتاب: مجموعه مقالات كنگره شیخ مفید، ش 67
نویسنده: گروهی
مشخصات نشر: كنگره هزاره شیخ مفید، قـم، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 216
ریز موضوعات:
23 - 14 عقل در جهان بینی تشیع و شیخ مفید
537. نام كتاب: مجموعه مقالات كنگره تحقیقاتی ایران
نویسنده: دانشگاه آذرابادگان
مشخصات نشر: دانشگاه آذرابادگان، تبریز، چاپ اول، 1357 ش
تعداد صفحه: 450
ریز موضوعات:
140 - 133 تشیع و آرمانهای ملی ایرانیها
538. نام كتاب: محی الدین عربی
نویسنده: محسن جهانگیری
مشخصات نشر: دانشگاه تهران، تهران، 1367 ش
تعداد صفحه: 528
ریز موضوعات:
360 - 352 تشیع و تسنن ابن عربی
539. نام كتاب: مذهب شیعه و مذاهب ساختگی شیخیه و صوف
نویسنده: سید حسن موسوی خراسانی و دیگران
مشخصات نشر: امین، قـم، چاپ اول
تعداد صفحه: 216
شیخیه
ریز موضوعات:
197 - 190 تاریخ مبارزات تشیع و شهدا
540. نام كتاب: مرزها
نویسنده: محمد علی گرامی
مشخصات نشر: نشر روح، قـم، 1397 ق
تعداد صفحه: 98
ریز موضوعات:
17 - 8 مرز تشیع و تسنن
541. نام كتاب: مسائل عصر ایلخانان
نویسنده: منوچهر مرتضوی
مشخصات نشر: موسسه تاریخ و فرهنگ ایران، تبریز، 1355 ش
تعداد صفحه: 687
ریز موضوعات:
231 - 220 تشیع سلطان خدابنده و اسلام عصر
258 - 234 تشیع در دوره ایلخانی
542. نام كتاب: معنویت تشیع و 22 مقاله دیگر
نویسنده: علامه سید محمد حسین طباطبائی
مشخصات نشر: باختران، 1354 ش
تعداد صفحه: 288
ریز موضوعات:
159 - 143 عقیده اهل تشیع و تسنن در متعه
543. نام كتاب: مكتبها و فرقه های اسلامی در سده های اخیر
نویسنده: ویلفرد مادلونگ و دیگران
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، تهران، چاپ اول، 1375 ش
تعداد صفحه: 318
ریز موضوعات:
249 - 230 تشیع غیر اسماعیلیه در مغرب
544. نام كتاب: میرحامد حسین
نویسنده: محمدرضا حكیمی
مشخصات نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1369 ش
تعداد صفحه: 159
ریز موضوعات:
102 - 96 تشیع و شیعه در هند
545. نام كتاب: نقد و تحلیلی پیرامون وهابی گری
نویسنده: همایون همتی
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1367 ش
تعداد صفحه: 322
ریز موضوعات:
275 - 221 وهابیان و تشیع
546. نام كتاب: نقدی بر اخبارغŒ گری
نویسنده: سید میراقا آقا محسنی
مشخصات نشر: دارالنشر، قـم، چاپ اول، 1371
تعداد صفحه: 328
ریز موضوعات:
109 - 85 تشیع در اندلس
547. نام كتاب: نمونه معارف اسلام، ج 3
نویسنده: علی فصیحی
مشخصات نشر: كتابفروشی جعفری، مشهد، چاپ اول، 1344 ش
تعداد صفحه: 400
ریز موضوعات:
43 - 9 تشیع
548. نام كتاب: نهضت شیعیان در انقلاب اسلامی عراق
نویسنده: عبدالله فهد نفیسی
مشخصات نشر: امیر كبیر، تهران، چاپ اول، 1364 ش
تعداد صفحه: 219
ریز موضوعات:
11 - 6 شیعیان و تشیع در عراق
549. نام كتاب: نهضت های اسلامی افغانستان
نویسنده: سید هادی خسروشاهی
مشخصات نشر: وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول، 1370 ش
تعداد صفحه: 229
ریز موضوعات:
78 - 65 اسلام و تشیع در افغانستان
550. نام كتاب: وحی و نبوت در پرتو قرآن
نویسنده: محمد تقی شریعتی
مشخصات نشر: بعثت، تهران، چاپ اول، 1356
تعداد صفحه: 473
ریز موضوعات:
460 - 452 علی ع و تشیع ایرانیان، غدیر
551. نام كتاب: هدیه اسماعیل در قیام سادات علوی
نویسنده: علی اكبر تشید
مشخصات نشر: علی اكبر تشید، باختران، چاپ اول
تعداد صفحه: 251
ریز موضوعات:
100 - 94 مذهب تشیع در ایران
552. نام كتاب: همبستگی میان تصوف و تشیع
نویسنده: كامل مصطفی شیبی و دیگران
مشخصات نشر: دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1353 ش
تعداد صفحه: 365
ریز موضوعات:
8 - 1 تشیع و پیدایش آن
179 - 170 اختلاف اصلی تشیع و تصوف
553. نام كتاب: یادنامه علامه امینی
نویسنده: سیدجعفر شهیدی، محمدرضا حكیمی
مشخصات نشر: موسسه انجام كتاب، تهران، چاپ اول، 1361 ش
تعداد صفحه: 572
ریز موضوعات:
230 - 163 جلوه تشیع در تفسیر كشف الاسرار
554. نام كتاب: قم و روحانیت، ج 1
نویسنده: عباس فیض قمی
مشخصات نشر: چاپخانه قم، قـم، چاپ اول، 1328 ش
تعداد صفحه: 272
ریز موضوعات:
46 - 40 شیعه و علی ع
555. نام كتاب: قوانین جزائی اسلام
نویسنده: علی اكبرحسنی
مشخصات نشر: مجله مكتب اسلام، قـم، 1362 ش
تعداد صفحه: 317
ریز موضوعات:
260 - 241 محارب در فقه شیعه و سنی
556. نام كتاب: قهرمانان اسلام، ج 3
نویسنده: علی اكبرتشید
مشخصات نشر: كتابخانه اسلام، باختران
تعداد صفحه: 287
144 - 138 شیعه در عراق
200 - 194 آل بویه مروج شیعه
557. نام كتاب: قیاس و سیر تكوین آن در حقوق اسلام
نویسنده: سید محمد اصغری
مشخصات نشر: تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 163
ریز موضوعات:
74 - 69 اصول فقه و تكوین آن در شیعه
558. نام كتاب: قیام مهدی عج روز نجات
نویسنده: گروهی ازنویسندگان
مشخصات نشر: ستادبرگزاری جشنهای میلادمهدی ع، تهران، چاپ اول، 1403 ق
تعداد صفحه: 350
ریز موضوعات:
237 - 324 تاریخ شیعه و حدیث
559. نام كتاب: قیامت و قرآن
نویسنده: شهید سید عبدالحسین دستغیب و دیگران
مشخصات نشر: كانون تربیت شیراز، شیراز، چاپ اول، 1362 ش
تعداد صفحه: 223
ریز موضوعات:
220 - 219 نشانه های شیعه از زبان علی ع
560. نام كتاب: كاشف الاستار ترجمه جامع الاخبار
نویسنده: شرف الدین خویدكی
مشخصات نشر: اسلامیه، تهران، چاپ اول، 1157 ق
تعداد صفحه: 212
ریز موضوعات:
33 - 30 فضائل شیعه علی ع
561. نام كتاب: كاشف الاسرار
نویسنده: نظر علی طالقانی
مشخصات نشر: علمیه اسلامیه، تهران، چاپ اول، 1286 ق
تعداد صفحه: 800
ریز موضوعات:
130 - 116 حقانیت شیعه
562. نام كتاب: كامل بهائی، ج 1 و 2
نویسنده: علی بن حسن طبری
مشخصات نشر: مكتب مرتضوی، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 650
ریز موضوعات:
16 - 6 فضائل ائمه و اوصاف شیعه
563. نام كتاب: كامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، ج 16
نویسنده: عزالدین علی بن الاثیر و دیگران
مشخصات نشر: مطبوعاتی علمی، تهران، 1351 ش
تعداد صفحه: 400
ریز موضوعات:
300 - 289 فتنه بین شیعه و سنی در بغداد
564. نام كتاب: كامل تاریخ بزرگ اسلام وایران، ج 18
نویسنده: عزالدین علی بن الاثیر و دیگران
مشخصات نشر: مطبوعاتی علمی، تهران، 1352 ش
تعداد صفحه: 405
ریز موضوعات:
119 - 108 آشتی شیعه و سنی در سنه 502
565. نام كتاب: كتاب الوسائل
نویسنده: سید محمد علی
مشخصات نشر: برجیس مطلع مظفری، هنـد، چاپ اول
تعداد صفحه: 214
ریز موضوعات:
82 - 46 حقانیت مذهب شیعه
566. نام كتاب: كتاب وحدت
نویسنده: گروهی از نویسندگان
مشخصات نشر: وزارت ارشاد اسلامی، تهران، چاپ اول، 1362 ش
تعداد صفحه: 420
ریز موضوعات:
380 - 377 شیخ شلتوت و مذهب شیعه
567. نام كتاب: كتابداری دفتر
نویسنده: ایرج افشار
مشخصات نشر: دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1352 ش
تعداد صفحه: 378
ریز موضوعات:
25 - 22 الذریعه الی تصانیف شیعه
568. نام كتاب: كشف الاسرار
نویسنده: امام خمینی قدس سره
مشخصات نشر: باختران
تعداد صفحه: 334
ریز موضوعات:
232 - 226 جنگ و جهاد، پیشقدمی شیعه
569. نام كتاب: كشف المراد
مشخصات نشر: الف حكیم هاشمی، كرمان، چاپ اول، 1352 ش
تعداد صفحه: 248
ریز موضوعات:
68 - 56 اصول دین شیعه
79 - 71 اعتراف به فضائل علماء شیعه جزو اصول دین
92 - 83 معاد از دید شیعه
131 - 112 ذات ظاهره الهی از دید شیعه
182 - 165 شرح حال و تصنیغات مشایخ شیعه
223 - 217 حضرت مهدی و رجعت از نظر شیعه
570. نام كتاب: كلیات اقتصادی اسلامی
نویسنده: محدرضا یوسفی
مشخصات نشر: خرم، قـم، چاپ اول، 1375
تعداد صفحه: 200
ریز موضوعات:
218 - 216 نظر امامان شیعه در سوگند
571. نام كتاب: كلید قرآن
نویسنده: صادق حسن زاده
مشخصات نشر: مومنین، قـم، چاپ اول، 1377
تعداد صفحه: 144
ریز موضوعات:
108 - 79 آشنایی با تفاسیر شیعه
572. نام كتاب: كمال الانسان و میزان الایمان
نویسنده: سید علی قمی برقعی
مشخصات نشر: علی پیرزاده، تهران، چاپ اول، 1346 ش
تعداد صفحه: 153
ریز موضوعات:
147 - 132 امتیاز مذهب شیعه
573. نام كتاب: كمیت اسدی
نویسنده: محمد صحتی سردرودی
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 233
ریز موضوعات:
228 - 207 عالمان شیعه و كمیت اسدی
574. نام كتاب: كنگره هزاره شیخ طوسی درمشهد
نویسنده: ناصرالدین كمره ای
مشخصات نشر: كنگره، مشهد، چاپ اول، 1349 ش
تعداد صفحه: 144
ریز موضوعات:
123 - 65 پیرامون شیعه و سنی
132 - 65 آیه الله كمره ای و دفاع از شیعه
575. نام كتاب: كیفر كردار یا قانون مجازات، ج 8
نویسنده: سید محمد تقی مقدم
مشخصات نشر: كتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 375
ریز موضوعات:
360 - 99 اختلاف عامه با شیعه
196 - 100 اختلاف عامه و شیعه در خلافت
221 - 196 اختلاف عامه و شیعه در فدك
242 - 224 اختلاف عامه و شیعه در ام المومن
576. نام كتاب: گردش افغانستان وپاكستان
نویسنده: سلطانحسین تابنده گنابادی
مشخصات نشر: حیدری، تهران، چاپ اول، 1378 ق
تعداد صفحه: 336
ریز موضوعات:
190 - 177 پیشاور و ملاقات با علماء شیعه
577. نام كتاب: گروه رستگاران یا فرقه ناجیه، ج 2
نویسنده: سلطان الواعظین شیرازی
مشخصات نشر: كتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ اول، 1385 ق
تعداد صفحه: 886
ریز موضوعات:
118 - 50 شیعه و نسبت های ناروا
886 - 848 شیعه 12 امامی و عقاید او
578. نام كتاب: گروه رستگاران یا فرقه ناجیه، ج 1
نویسنده: سلطان الواعظین شیرازی
مشخصات نشر: كتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ اول، 1384 ق
تعداد صفحه: 618
ریز موضوعات:
618 - 589 تعصب اهل سنت و شیعه
579. نام كتاب: گفتارهای نو برای ساختن جامعه نو
نویسنده: مهدی رضاپور
مشخصات نشر: مهدی رضاپور، تهران، چاپ اول، 1357 ش
تعداد صفحه: 86
ریز موضوعات:
61 - 47 مرجعیت شیعه
580. نام كتاب: لبنان به روایت امام موسی صدر
نویسنده: علی حجتی كرمانی
مشخصات نشر: قلم، تهران، چاپ اول، 1364 ش
تعداد صفحه: 297
ریز موضوعات:
179 - 173 موقعیت شیعه و سوریه در لبنان
581. نام كتاب: مبانی تعلیم و تربیت اسلامی
نویسنده: سید علی اكبر حسینی
مشخصات نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1364 ش
تعداد صفحه: 316
ریز موضوعات:
127 - 111 اجتهاد تشیع و تسنن
582. نام كتاب: ماموریت در ایران
نویسنده: ویلیام سولیوان و دیگران
مشخصات نشر: هفته، تهران، چاپ سوم، 1361 ش
تعداد صفحه: 199
ریز موضوعات:
67 - 62 اسلام شیعه
583. نام كتاب: ماهیت حكومت اسلامی
نویسنده: نائینی و دیگران
مشخصات نشر: نشركامل، باختران، 1355 ش
تعداد صفحه: 71
ریز موضوعات:
16 - 5 حكومت از نظر شیعه
584. نام كتاب: ماهیت قیام شهید فخ
نویسنده: سیدابوالفضل رضوی اردكانی
مشخصات نشر: دفتر تبلیغات، تهران، چاپ اول، 1370 ش
تعداد صفحه: 279
ریز موضوعات:
140 - 138 تقیه حربه ائمه ع و شیعه در مبارزه
585. نام كتاب: مباحثی از اصول فقه، دفتر 2
نویسنده: سیدمصطفی محقق داماد
مشخصات نشر: كانون اندیشه های نودرعلوم اسلا، تهران، 1363 ش
تعداد صفحه: 193
ریز موضوعات:
12 - 9 شیعه و استنباط
586. نام كتاب: مبارزات رسول خدا وائمه شیعه باغلات
نویسنده: میرزاخلیل كمره ای
مشخصات نشر: كتابخانه شمس، تهران، چاپ اول، 1382 ق
تعداد صفحه: 188
ریز موضوعات:
188 - 149 مبارزه فقهای شیعه با غلات
587. نام كتاب: مبارزه برای آزادی بیان و عقیده
نویسنده: سید جعفر مرتضی و دیگران
مشخصات نشر: دفتر تبلیغات، قـم، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 195
ریز موضوعات:
80 - 19 فجایع بر شیعه در عصر شیخ مفید
588. نام كتاب: مبانی تفكرشیعه
نویسنده: محمد رضا مظفر و دیگران
مشخصات نشر: كتابخانه بزرگ اسلامی، تهران، 1358 ش
تعداد صفحه: 268
ریز موضوعات:
50 - 35 عقاید شیعه
219 - 139 عقاید شیعه در باره دعا و ...
589. نام كتاب: مبانی دین ومذهب شیعه، ج 1
نویسنده: سیداحمدنجفی خردمند
مشخصات نشر: دارالتبلیغ اسلامی، قـم، چاپ اول، 1350 ش
تعداد صفحه: 105
ریز موضوعات:
36 - 30 اصول دین و مذهب شیعه
590. نام كتاب: مبانی وروشهای تفسیرقرآن
نویسنده: عباسعلی عمید زنجانی
مشخصات نشر: وزارت ارشاداسلامی، تهران، چاپ اول، 1366 ش
تعداد صفحه: 224
ریز موضوعات:
46 - 44 منابع تفسیری شیعه
57 - 47 طبقات مفسران شیعه
591. نام كتاب: متمم قانون اساسی اسلام
نویسنده: حسن فرید گلپایگانی
مشخصات نشر: فرهانی، باختران، چاپ اول
تعداد صفحه: 298
ریز موضوعات:
131 - 113 پاسداران فرهنگ شیعه
592. نام كتاب: متون، مبانی و تكوین اندیشه تحریم
نویسنده: موسی نجفی
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 174
ریز موضوعات:
53 - 13 شیعه و فرهنگ سیاسی تحریم
593. نام كتاب: مجالس المومنین، ج 2
نویسنده: قاضی نورالله شوشتری
مشخصات نشر: كتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ اول، 1365 ش
تعداد صفحه: 700
ریز موضوعات:
244 - 240 سلیمان بن صرد، قیام شیعه كوفه
448 - 423 امراء شیعه
594. نام كتاب: مجالس المومنین، ج 1
نویسنده: قاضی نورالله شوشتری
مشخصات نشر: كتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ سوم، 1365 ش
تعداد صفحه: 592
ریز موضوعات:
26 - 5 تعریف شیعه
151 - 119 طایفه های شیعه
161 - 152 بزرگان شیعه
595. نام كتاب: مجالس در مناظرات
نویسنده: شیخ مفید و دیگران
مشخصات نشر: نوید، تهران، 1362 ش
تعداد صفحه: 534
ریز موضوعات:
440 - 430 شیعه بعد از امام صادق ع
447 - 440 شیعه بعد از امام كاظم ع و امام رضا ع
458 - 447 شیعه بعد از امام عسكری ع
596. نام كتاب: مجمع الرسائل فارسی، ج 2
نویسنده: سید كاظم رشتی
مشخصات نشر: باختران، چاپ اول
تعداد صفحه: 451
ریز موضوعات:
99 - 95 شیعه و صفت ثبوتیه خدا
171 - 125 شیعه و تجدد تقلید
193 - 186 شیعه و تحریف قرآن
597. نام كتاب: مجموعه آثار دومین كنگره تاریخی حضرت
نویسنده: جعفر سبحانی و دیگران
مشخصات نشر: كنگره جهانی حضرت رضا (ع)، مشهد، چاپ اول، 1366
تعداد صفحه: 632
ریز موضوعات:
22 - 12 مقام امامت در مكتب شیعه
598. نام كتاب: مجموعه ای ازگفتاردرباره مهدی ع
نویسنده: شهید سید محمد باقر صدر و شهید مطهری
مشخصات نشر: مسجد صدریه، تهران، چاپ اول، 1400 ق
تعداد صفحه: 304
ریز موضوعات:
68 - 63 اعتقاد شیعه به امام زمان ع
599. نام كتاب: مجموعه رسائل
نویسنده: ملاهادی سبزواری و دیگران
مشخصات نشر: انجمن اسلامی حكمت وفلسفه ایران، تهران، چاپ اول، 1360 ش
تعداد صفحه: 451
ریز موضوعات:
269 - 263 اختلاف شیعه و اهل سنت در امامت
600. نام كتاب: مجموعه گفتارها
نویسنده: شهید مرتضی مطهری
مشخصات نشر: صدرا، قـم، 1361 ش
تعداد صفحه: 470
ریز موضوعات:
56 - 54 اخباریگری در شیعه
78 - 75 امتیاز شیعه از مرجئه
129 - 123 پیوند خطابه در شیعه و عاشورا
601. نام كتاب: مجموعه مقالات كنگره شیخ مفید، ش 67
نویسنده: گروهی
مشخصات نشر: كنگره هزاره شیخ مفید، قـم، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 216
ریز موضوعات:
85 - 3 مكتب فكری شیعه در بغداد
602. نام كتاب: مجموعه مقالات كنگره شیخ مفید، ج 70
نویسنده: گروهی
مشخصات نشر: كنگره هزاره شیخ مفید، قـم، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 226
ریز موضوعات:
37 - 29 معتزله متشیعه بغداد
53 - 37 زمینه های قرابت شیعه و معتزله در قرن 3
23 - 17 اندیشه شیعه اربلی و خاستگاه آن
603. نام كتاب: مجموعه مقالات كنگره شیخ مفید، ج 69
نویسنده: یعقوب جعفری و سید احمد خاتمی
مشخصات نشر: كنگره هزاره شیخ مفید، قـم، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 70
ریز موضوعات:
41 - 1 مكتب فكری شیعه در قم و بغداد قرن 4
10 - 5 مكتب فكری شیعه در قم
16 - 10 مكتب فكری شیعه در بغداد
604. نام كتاب: مجموعه ... كنگره 6 تحقیقاتی ایران
مشخصات نشر:
تعداد صفحه: 515
نویسنده: دانشگاه آذرابادگان
ریز موضوعات:
408 - 405 پیدایش اسماعیلیه - شیعه، معتزله
605. نام كتاب: محمد ص در آئینه اسلام و شش مقاله
نویسنده: علامه سید محمد حسین طباطبائی
مشخصات نشر: نشرمحمدص، قـم
تعداد صفحه: 159
ریز موضوعات:
120 - 110 اجتهاد در اسلام و شیعه و تقلید
606. نام كتاب: مذهب شیعه و مذاهب ساختگی شیخیه و صوف
نویسنده: سیدحسن موسوی خراسانی و دیگران
مشخصات نشر: امین، قـم، چاپ اول
تعداد صفحه: 216
شیخیه
ریز موضوعات:
80 - 79 شیخیه و وحی و شیعه و پیامبر ص
190 - 176 مذهب و تعریف شیعه
200 - 194 شهید ثالث و شیعه
205 - 200 شیعه و عبادت و عقاب و قیامت
607. نام كتاب: مرجئه تاریخ واندیشه
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: نشرخرم، قـم، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 239
ریز موضوعات:
114 - 108 دیدگاه شیعه در ایمان
142 - 129 مرجئه در اصلاح شیعه و اخبار
149 - 142 مرجئه در اصطلاحات شیعه و درگیر سیاست
608. نام كتاب: مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات
نویسنده: غلامرضا ستوده
مشخصات نشر: سمت، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 570
ریز موضوعات:
298 - 289 حدیث و انواع آن و كتب اربعه شیعه
309 - 298 كتب معتبر شیعه و اهل سنت
609. نام كتاب: مرجعیت وروحانیت
نویسنده: گروهی از نویسندگان
مشخصات نشر: شركت سهامی انتشار، تهران، چاپ اول، 1341 ش
تعداد صفحه: 261
ریز موضوعات:
22 - 11 اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه
610. نام كتاب: مردان علم در میدان عمل، ج 5
نویسنده: سید نعمت الله حسینی
مشخصات نشر: مولف، قـم، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 503
ریز موضوعات:
390 - 388 شیخ انصاری و عقاید شیعه
420 - 419 امام علی ع و عقل و شیعه و سنی
611. نام كتاب: مسائل اعتقادی ازدیدگاه تشیع
نویسنده: محمد رضا مظفر و دیگران
مشخصات نشر: جامعه مدرسین، قـم، چاپ دوم، 1364 ش
تعداد صفحه: 207
612. نام كتاب: ماجرای جاودان درفلسفه
نویسنده: هنری توماس - دانالی توماس و دیگران
مشخصات نشر: ققنوس، تهران، چاپ سوم، 1364 ش
تعداد صفحه: 483
ریز موضوعات:
360 - 352 تشیع و تسنن ابن عربی
613. نام كتاب: مسائل مستحدثه 11
نویسنده: كنگره بررسی مبانی فقهی امام ره
مشخصات نشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام ره، قـم، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 436
ریز موضوعات:
151 - 143 تعریف و جایگاه حكومتی در فقه شیعه
315 - 311 تعریف ربا در روایات شیعه و اهل سنت
614. نام كتاب: مسائل مستحدثه 12
نویسنده: كنگره بررسی مبانی فقهی امام ره
مشخصات نشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام ره، قـم، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 329
ریز موضوعات:
243 - 240 زمامداری و قضاوت زن و شیعه
615. نام كتاب: مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان
نویسنده: سید علی خامنه ای و دیگران
مشخصات نشر: آسیا، تهران، 1347 ش
تعداد صفحه: 287
ریز موضوعات:
106 - 100 شیعه اثنی عشری و امامت
616. نام كتاب: مسلمانان در بستر تاریخ
نویسنده: یعقوب جعفری
مشخصات نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 304
ریز موضوعات:
222 - 219 فقه طبقات فقهای شیعه
231 - 225 جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت
617. نام كتاب: مسلمین شیعه در لبنان
نویسنده: میرابوالفتح دعوتی و دیگران
مشخصات نشر: بعثت، تهران، چاپ دوم، 1351 ش
تعداد صفحه: 191
ریز موضوعات:
84 - 59 موسی صدر و مجلس عالی شیعه
93 - 85 مجلس عالی شیعه در لبنان
136 - 127 كارهای مجلس عالی شیعه لبنان
163 - 152 بیان موسی صدر در مورد شیعه
618. نام كتاب: لئالی درخشان
نویسنده: غلامحسین تبریزی
مشخصات نشر: دقت، تهران، چاپ اول، 1350 ش
تعداد صفحه: 114
ریز موضوعات:
19 - 6 تشیع در ایران
44 - 29 علت تشیع ایرانیان
619. نام كتاب: مصائب النواصب
نویسنده: قاضی سید نورالله شوشتری و دیگران
مشخصات نشر: سیداحمد كتابچی، اسلامیه، تهران
تعداد صفحه: 254
ریز موضوعات:
206 - 203 كتب حدیث شیعه و سنی
217 - 210 شیعه و فروع فقهی
620. نام كتاب: مصلح جهان ازدیدگاه قرآن
نویسنده: عباس راسخی
مشخصات نشر: مفید، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 352
ریز موضوعات:
349 - 330 صفات شیعه
621. نام كتاب: مصلح جهان مهدی صاحب الزمان عج
نویسنده: محمد جواد نجفی
مشخصات نشر: كتابفروشی ادبیه، تهران، چاپ اول، 1345 ش
تعداد صفحه: 255
ریز موضوعات:
176 - 169 وظیفه شیعه نسبت به مهدی عج
622. نام كتاب: مضاربه از نظر فقهای شیعه
نویسنده: مصطفی بروجردی
مشخصات نشر: دارالكتب الاسلامیه، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 154
ریز موضوعات:
22 - 4 مضاربه و فقه شیعه
139 - 134 مضاربه در فقه اسلامی و شیعه
623. نام كتاب: مظلومی گمشده در سقیفه، ج 5
نویسنده: شهید سید رضا پاك نژاد
مشخصات نشر: مهدیه اشكذر، قـم، چاپ اول، 1398 ق
تعداد صفحه: 303
ریز موضوعات:
77 - 44 شیعه
101 - 78 پیدایش شیعه
214 - 195 ارزش یابی سخن شیعه و سنی
624. نام كتاب: معاد یا آخرین سیر تكاملی انسان
نویسنده: شهید غلامرضا سلطانی
مشخصات نشر: جامعه مدرسین، قـم، چاپ اول، 1361 ش
تعداد صفحه: 144
625. نام كتاب: معارف جعفری ع
نویسنده: گروهی از نویسندگان
مشخصات نشر: معارف جعفری ع، قـم، چاپ اول، 1398 ق
تعداد صفحه: 324
ریز موضوعات:
203 - 176 فلسفه شورشهای شیعه
626. نام كتاب: معنویت تشیع و 22 مقاله دیگر
نویسنده: علامه سید محمد حسین طباطبائی
مشخصات نشر: باختران، 1354 ش
تعداد صفحه: 288
ریز موضوعات:
55 - 52 فعالیت شیعه برای استقرار حق
238 - 230 اجتهاد و تقلید در شیعه
627. نام كتاب: مغز متفكر جهان شیعه
نویسنده: مركز مطالعات اسلامی استراسبورگ و دیگران
مشخصات نشر: جاویدان، باختران، 1360 ش
تعداد صفحه: 476
ریز موضوعات:
17 - 15 چرا مذهب شیعه جعفری است؟
23 - 17 امام صادق ع و نجات شیعه از نابودی
81 - 77 اقدام امام صادق ع برای حفظ شیعه
628. نام كتاب: مفاخر آذربایجان
نویسنده: عقیقی بخشایشی
مشخصات نشر: نشر آذربایجان، تبریز، چاپ اول
تعداد صفحه: 608
ریز موضوعات:
303 - 295 سید محمد تقی مفتی الشیعه
629. نام كتاب: مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلیین
نویسنده: ابوالحسن علی بن اسماعیل الاشعر و دیگران
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، چاپ اول، 1362 ش
تعداد صفحه: 212
ریز موضوعات:
18 - 13 شیعه
630. نام كتاب: مقدس اردبیلی
نویسنده: سید سجاد موسوی
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 80
ریز موضوعات:
30 - 23 شیعه، صفویه و مقدس اردبیلی
631. نام كتاب: مقدمه ابن خلدون، ج 1
نویسنده: ابن خلدون و دیگران
مشخصات نشر: علمی وفرهنگی، تهران، چاپ چهارم، 1362 ش
تعداد صفحه: 672
ریز موضوعات:
386 - 376 امامت در عقاید شیعه
632. نام كتاب: گفتار شیعه دراصول و فروع
نویسنده: شمس الدین نجفی
مشخصات نشر: باختران، 1349 ش
تعداد صفحه: 449
ریز موضوعات:
33 - 26 تشیع و تسنن
633. نام كتاب: ملاحبیب الله شریف كاشانی
نویسنده: عبدالله موحدی
مشخصات نشر: دفتر تبلیغات اسلامی، قـم، چاپ اول، 1376 ش
تعداد صفحه: 139
ریز موضوعات:
150 - 145 نرم افزار جامع تفاسیر شیعه
634. نام كتاب: مناسبات ارضی در ایران معاصر
نویسنده: شمس الدین بدیع تبریزی و دیگران
مشخصات نشر: اخگر، تهران، چاپ اول، 1360 ش
تعداد صفحه: 133
ریز موضوعات:
194 - 189 شیعه و معاد جسمانی
635. نام كتاب: مناسبات فرهنگی معتزله و شیعه
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1372
تعداد صفحه: 163
ریز موضوعات:
63 - 49 معتزله متشیعه بغداد
81 - 63 زمینه های قرائت شیعه و معتزله در قرن 3
111 - 81 برخورد فكری شیعه و معتزله در قرن 4
125 - 111 معتزله متاخره و برخورد با شیعه
636. نام كتاب: مناظرات خداشناسی
نویسنده: موسی خسروی
مشخصات نشر: چاپخانه خراسان، مشهد، 1400 ق
تعداد صفحه: 312
ریز موضوعات:
312 - 305 عقاید شیعه
637. نام كتاب: مناظره علمی
نویسنده: محمد صادق نجمی
مشخصات نشر: پارسا، ارومیه، چاپ اول، 1369 ش
تعداد صفحه: 156
ریز موضوعات:
46 - 40 ابوزهره و محدثین شیعه و اهل سنت
96 - 90 صحابه از نظر شیعه و اهل سنت
132 - 129 نظر علما شیعه درباره كتب اربعه
140 - 137 داستان عفیر در كتب شیعه
148 - 140 داستان عفیر از نظر علمای شیعه و اهل سنت
638. نام كتاب: مناهج الشارعین
نویسنده: میر محمد عبدالحسیب و دیگران
مشخصات نشر: چاپ ارمغان، تهران، چاپ اول، 1402 ق
تعداد صفحه: 851
ریز موضوعات:
81 - 69 فضایل شیعه
639. نام كتاب: منهاج الدموع
نویسنده: علی قرنی گلپایگانی
مشخصات نشر: دین ودانش، قـم، چاپ سوم
تعداد صفحه: 472
ریز موضوعات:
197 - 189 احوالات برخی فقهای شیعه
640. نام كتاب: منهاج المعارف
نویسنده: سیدابوالقاسم جعفرموسوی و دیگران
مشخصات نشر: سید محمد باقر حورائی، تهران، چاپ اول، 1351 ش
تعداد صفحه: 1055
ریز موضوعات:
60 - 47 اسلام و پیروی از شیعه
137 - 133 فتنه افغان - شیعه نادر شاه
84 - 69 غلات شیعه - فرقه صوفی
575- 551 عقاید خاصه شیعه
641. نام كتاب: مهدی انقلابی بزرگ
نویسنده: ناصر مكارم شیرازی
مشخصات نشر: هدف، قـم، 1357 ش
تعداد صفحه: 339
ریز موضوعات:
178 - 167 مهدی عج در احادیث شیعه
642. نام كتاب: مهدی منتظر
نویسنده: محمد جواد خراسانی
مشخصات نشر: شهید، قـم
تعداد صفحه: 296
ریز موضوعات:
123 - 104 شیعه در زمان غیبت مهدی عج
643. نام كتاب: مهدی منتظر را بشناسید
نویسنده: مهدی فقیه ایمانی
مشخصات نشر: چاپ ربانی، باختران، چاپ اول، 1343 ش
تعداد صفحه: 108
ریز موضوعات:
61 - 19 كتب شیعه در امام غائب
81 - 74 غیبت كبری و وظیفه شیعه
644. نام كتاب: مهدی موعود، ترجمه ج 13 بحارالانوار
نویسنده: علامه مجلسی و دیگران
مشخصات نشر: دارالكتب الاسلامیه، تهران، چاپ دوم2، 1364 ش
تعداد صفحه: 1284
ریز موضوعات:
134 - 116 علماء شیعه و علامه مجلسی و صوفیه
332 - 273 نقل شیعه و سنی از پیامبر ص و خدا به مهدی
859 - 857 امتحان شیعه در زمان غیبت امام مهدی عج
645. نام كتاب: میثاق فطرت الله در قرآن
نویسنده: فتح الله نجار زادگان و دیگران
مشخصات نشر: قـم، چاپ اول، 1372
تعداد صفحه: 227
ریز موضوعات:
38 - 18 میثاق فطری از نظر علما شیعه و بررسی آنها
117 - 95 متون تفسیری شیعه و اهل سنت
217 - 160 میثاق فطری و متون روایی شیعه و سنی
646. نام كتاب: ناخدای كشتی رستگاری یا امیرالمومنین
مترجم: محمد علی فقیهی
مشخصات نشر: محمدعلی فقیهی، تهران، چاپ اول، 1356 ش
تعداد صفحه: 232
ریز موضوعات:
13 - 5 شیعه و مصداق آن
20 - 17 حدیث ثقلین و شیعه
647. نام كتاب: ناسخ التواریخ قاجاریه، ج 2
نویسنده: محمد تقی سپهر
مشخصات نشر: كتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ اول، 1353 ش
تعداد صفحه: 390
ریز موضوعات:
290 - 285 جنگ افغان با شیعه بنام جهاد
648. نام كتاب: ناسخ التواریخ، حضرت زینب، ج 2
نویسنده: عباس قلی خان سپهر
مشخصات نشر: كتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 680
ریز موضوعات:
67 - 59 علماء شیعه و ازدواج ام كلثوم با عمر
649. نام كتاب: ناصر خسرو و اسماعیلیان
نویسنده: آ. ی برتلس و دیگران
مشخصات نشر: بنیادفرهنگ ایران، تهران، چاپ اول، 1346 ش
تعداد صفحه: 323
ریز موضوعات:
88 - 79 رابطه عقائد شیعه با مزدكیان
88 - 79 رابطه عقائد شیعه با ملاحده
650. نام كتاب: نامه شیعیان
نویسنده: احقاقی
مشخصات نشر: شركت چاپخانه خراسان، مشهد، چاپ اول
تعداد صفحه: 212
ریز موضوعات:
205 - 202 احادیث عامه و مرام شیعه
207 - 205 امامت و شیعه
651. نام كتاب: نامه ها و اسناد سیاسی سید جمال الدین
نویسنده: سید هادی خسروشاهی
مشخصات نشر: دارالتبلیغ اسلامی، قـم، چاپ سوم، 1352 ش
تعداد صفحه: 240
ریز موضوعات:
193 - 171 نامه سیدجمال الدین به رهبران شیعه
652. نام كتاب: نبردجمل
نویسنده: شیخ مفید و دیگران
مشخصات نشر: نی، تهران، چاپ اول، 1367 ش
تعداد صفحه: 280
653. نام كتاب: نخستین رویارویهای اندیشه گران
نویسنده: عبدالهادی حائری
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، چاپ اول، 1367 ش
تعداد صفحه: 635
ریز موضوعات:
373 - 323 فتحعلی شاه و علمای شیعه
654. نام كتاب: نخستین مفسران پارسی نویس، ج 1
نویسنده: موسی درودی
مشخصات نشر: نورفاطمه، تهران، 1362 ش
تعداد صفحه: 231
ریز موضوعات:
73 - 72 تفسیر و شیعه
655. نام كتاب: ندای وحدت
نویسنده: حسن سعید و دیگران
مشخصات نشر: چهل ستون مسجدجامع، تهران، چاپ اول، 1363 ش
تعداد صفحه: 508
ریز موضوعات:
53 - 33 شیعه معترف به اصول اسلامی
75 - 53 دلیل شیعه بر عدد امامان
192 - 171 اسلام و شیعه
217 - 201 شیعه از مسلمین است
232 - 218 شیعه و شفاعت
271 - 232 شیعه و توسل
286 - 272 شیعه و تسطیح قبور
290 - 286 شیعه و تزیین مشاهد
318 - 290 شیعه و زیارت قبور
326 - 318 شیعه و تهمت طواف قبرها
329 - 326 شیعه و مساجد اطراف قبور
350 - 329 تجاوز وهابیت به شیعه
469 - 443 نظر علماء در باره شیعه
508 - 470 شیعه در مدارس دول عربی
656. نام كتاب: نزهه الكرام وبستان العوام، ج 1
نویسنده: محمدبن حسین رازی و دیگران
مشخصات نشر: چاپخانه میهن، تهران
تعداد صفحه: 475
ریز موضوعات:
21 - 11 كتب شیعه در امامت
657. نام كتاب: نسخ و بداء معمای عمر و روزی
نویسنده: سید فضل الله میرشفیعی و دیگران
مشخصات نشر: قـم، چاپ اول
تعداد صفحه: 112
ریز موضوعات:
79 - 51 بداء و نظر شیعه و فایده آن
658. نام كتاب: نظام حكومتی و اداری در اسلام
نویسنده: باقر شریف القرشی و دیگران
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1369 ش
تعداد صفحه: 464
ریز موضوعات:
263 - 260 ویژگی های رهبر و شیعه
318 - 302 انتخاب رهبر و شیعه
659. نام كتاب: نظری به قوانین جزائی اسلام
نویسنده: علی اكبر حسنی
مشخصات نشر: دانشگاه تهران، تهران، چاپ چهارم، 1362 ش
تعداد صفحه: 314
ریز موضوعات:
167 - 165 فقه شیعه و مذاهب اسلامی
660. نام كتاب: نظری به موسیقی از طریق كتاب و سنت
نویسنده: مصطفی شریعت موسوی
مشخصات نشر: اسماعیلیان، قـم، چاپ اول، 1372
تعداد صفحه: 629
ریز موضوعات:
69 - 21 فقهاء شیعه و موسیقی
661. نام كتاب: نظریات جمعیت شناسی
نویسنده: احمد كتابی
مشخصات نشر: اقبال، تهران، چاپ سوم، 1370 ش
تعداد صفحه: 240
ریز موضوعات:
31 - 29 روش عزل و فقهای شیعه و سنی
662. نام كتاب: كلمات قصار، پندها و حكمتهاغŒ امام خمینی
مشخصات نشر: نشر آثار امام خمینی س، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 231
ریز موضوعات:
50 - 45 تشیع، ائمه معصوم ع و معاد
663. نام كتاب: نقد و تحلیلی پیرامون وهابیگری
نویسنده: همایون همتی
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1367 ش
تعداد صفحه: 322
ریز موضوعات:
142 - 137 تهمت های وهابیت به شیعه
228 - 226 جدا شدن شیعه از سنی
233 - 228 شیعه و تحریف قرآن
237 - 233 وهابیان و عقیده شیعه به تقیه
240 - 237 شیعه و ظاهر و باطن قرآن
252 - 248 شیعه، حب علی ع و وهابیان
664. نام كتاب: نقش امامت در زندگی انسانها
نویسنده: سید حمید فتاحی
مشخصات نشر: دارالتفسیر، قـم، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 320
ریز موضوعات:
231 - 229 شیعه امامیه و عصمت در امامت
250 - 246 فضائل امام علی ع در كتب شیعه و اهل سنت
271 - 269 شیعه امامیه و نسب پیامبر ص
665. نام كتاب: نقش روحانیت در اسلام و اجتماع
نویسنده: سید علی مقدم قوچانی
مشخصات نشر: انتشارات مسجد علوی صددستگاه، تهران، چاپ اول، 1358 ش
تعداد صفحه: 354
ریز موضوعات:
0 - 190 گروهی از علماء شهید شیعه
666. نام كتاب: نقش سازندگی انتظار
نویسنده: علی قائمی
مشخصات نشر: یاسر، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 88
ریز موضوعات:
55 - 50 شیعه و انتظار امام مهدی ع
667. نام كتاب: نقش عایشه درتاریخ اسلام، ج 3
نویسنده: سیدمرتضی عسكری و دیگران
مشخصات نشر: مجمع علمی اسلامی، تهران، 1360 ش
تعداد صفحه: 332
ریز موضوعات:
166 - 156 مالیات های معاویه و آزار شیعه
668. نام كتاب: نقش وعاظ در اسلام
نویسنده: علی وردی و دیگران
مشخصات نشر: مجله ماه نو، باختران
تعداد صفحه: 318
ریز موضوعات:
309 - 260 سرشت شهداء، شیعه و سنی
669. نام كتاب: نگاهی به تصوف وكرامتهای صوفیان
نویسنده: محمد جواد مغنیه و دیگران
مشخصات نشر: علمیه اسلامیه، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 170
ریز موضوعات:
38 - 27 تصوف و اختلاف سنی و شیعه
670. نام كتاب: نگاهی گذرا بر زندگانی امام جواد ع
نویسنده: سید عبدالرزاق مقرم و دیگران
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1370 ش
تعداد صفحه: 177
ریز موضوعات:
110 - 108 امام جواد ع و شیعه در خانه عبدالرحمن
671. نام كتاب: نگرشی به تربیت اخلاقی از دیدگاه اسل
نویسنده: افضل السادات حسینی دهشیری و دیگران
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، ش
تعداد صفحه: 248
ریز موضوعات:
207 - 205 اصناف شیعه
672. نام كتاب: قرآن - جامعه شناسی - اتوپیا
نویسنده: عزت الله رادمنشی
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، چاپ اول، 1361 ش
تعداد صفحه: 419
ریز موضوعات:
208 - 203 تشیع، امامت و اخوان الصفا
673. نام كتاب: نماز جمعه یا قیام توحیدی هفته
نویسنده: محمد جواد موسوی غروی
مشخصات نشر: دفتر نشر جمعه، اراك، چاپ دوم، 1358 ش
تعداد صفحه: 304
ریز موضوعات:
295 - 279 تراجم بعضی از فقهاء شیعه
674. نام كتاب: نماز جمعه در روایات شیعه و سنی
نویسنده: محمد علی تسخیری، محمود قانصوه و دیگران
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1365 ش
تعداد صفحه: 205
ریز موضوعات:
46 - 45 نماز جمعه و روایات شیعه و سنی
675. نام كتاب: نماز جمعه، زمینه های تاریخی
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: شورای سیاستگذاری امورائمه جمعه، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 126
ریز موضوعات:
37 - 33 رساله های نماز جمعه در عقاید شیعه
676. نام كتاب: نوردانش
نویسنده: انجمن تبلیغات اسلامی
مشخصات نشر: نشریه سالانه انجمن تبلیغات اسل، تهران، چاپ اول، 1326 ش
تعداد صفحه: 550
ریز موضوعات:
525 - 511 حقایق اسلام و شیعه
677. نام كتاب: نهضت روحانیون ایران، ج 1
نویسنده: علی دوانی
مشخصات نشر: بنیادفرهنگی امام رضا، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 386
ریز موضوعات:
15 - 12 روحانیت شیعه
222 - 211 انقلاب عراق و علمای شیعه
678. نام كتاب: نهضت شیعیان در انقلاب اسلامی عراق
نویسنده: عبدالله فهد نفیسی
مشخصات نشر: امیر كبیر، تهران، چاپ اول، 1364 ش
تعداد صفحه: 219
ریز موضوعات:
40 - 19 اعراف و حل اختلاف عشایر شیعه عراق
189 - 171 شیعه و سیساست انگلیس در عراق
679. نام كتاب: نهضت های اسلامی افغانستان
نویسنده: سید هادی خسروشاهی
مشخصات نشر: وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول، 1370 ش
تعداد صفحه: 229
ریز موضوعات:
122 - 99 رابطه شیعه و سنی در افغانستان
101 - 100 جایگاه اهل سنت در شیعه افغانستان
103 - 101 جایگاه اهل سنت در شیعه افغانستان
112 - 104 علل جدایی شیعه و اهل سنت افغانستان
117 - 112 ائتلاف شیعه و اهل سنت افغانستان
213 - 175 سازمان های جهادی شیعه افغانستان
680. نام كتاب: نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر
نویسنده: شهید مرتضی مطهری
مشخصات نشر: جامعه مدرسین، قـم، 1363 ش
تعداد صفحه: 119
ریز موضوعات:
67 - 62 حركت های اصلاحی شیعه
681. نام كتاب: وحید بهبهانی
نویسنده: علی دوانی
مشخصات نشر: دارالعلم، قـم، چاپ اول
تعداد صفحه: 485
ریز موضوعات:
25 - 15 شیعه و علم حدیث، رجال، درایه، فقه، اصول
41 - 30 مشاهیر فقهاء شیعه در عصر ائمه ع
67 - 59 فقهاء شیعه از غیبت كبری تا قرن 12 ق
682. نام كتاب: وسواس خناس
نویسنده: قاسم اسلامی
مشخصات نشر: تهران
تعداد صفحه: 403
ریز موضوعات:
46 - 39 هتك حرمت علماء شیعه
683. نام كتاب: وسیله المعاد
نویسنده: ملاحبیب الله كاشانی
مشخصات نشر: ملاحبیب الله كاشانی، تهران، چاپ اول، 1326 ق
تعداد صفحه: 264
ریز موضوعات:
53 - 43 مبدا خلق شیعه، مخلوق قبل از آدم ع
684. نام كتاب: وسیله النجاه
نویسنده: محمد كرمانی
مشخصات نشر: چاپخانه سعادت، كرمان، 1383 ق
تعداد صفحه: 232
ریز موضوعات:
62 - 57 عقیده شیعه به عدل
685. نام كتاب: ولایت از دیدگاه عقل و فطرت
نویسنده: شهید سید محمد باقر صدر و دیگران
مشخصات نشر: جهان آرا، قـم، 1353 ش
تعداد صفحه: 123
ریز موضوعات:
123 - 91 شیعه و اسلام
686. نام كتاب: ویژه نامه 2 كنفرانس حوزه و دانشگاه
نویسنده: گروهی از نویسندگان
مشخصات نشر: كنفرانس حوزه و دانشگاه، قـم، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 51
ریز موضوعات:
34 - 33 مقاله تجدید حیات شیعه و توسعه سیاسی
687. نام كتاب: هدایه القاصرین
نویسنده: مرتضی ثامنی
مشخصات نشر: مرتضی ثامنی، شیراز، چاپ دوم، 1351 ش
تعداد صفحه: 603
ریز موضوعات:
69 - 62 اسامی كتب شیعه در رد بر تصوف
688. نام كتاب: هدایه المسترشدین
نویسنده: سید فتاح قدوسی
مشخصات نشر: سید فتاح قدوسی، تهران، چاپ اول، 1339 ش
تعداد صفحه: 255
ریز موضوعات:
141 - 123 فضایل امام علی ع و شیعه و سنی
193 - 159 معاد و شیعه و رجعت
689. نام كتاب: هدیه اسماعیل در قیام سادات علوی
نویسنده: علی اكبر تشید
مشخصات نشر: علی اكبر تشید، باختران، چاپ اول
تعداد صفحه: 251
ریز موضوعات:
93 - 87 متابعین مذهب شیعه
113 - 107 تجلی حقایق مذهب شیعه
118 - 113 فرزدق و مولفین شیعه در صدر اسلام
125 - 118 اتصال مقررات شیعه به صدر اسلام
139 - 133 تمركز شیعه در ایران از دوره حجاج
216 - 195 عقاید شیعه امامیه
690. نام كتاب: هزاره شیخ طوسی، ج 1
نویسنده: علی دوانی و دیگران
مشخصات نشر: دارالتبلیغ اسلامی، قـم، چاپ اول، 1349 ش
تعداد صفحه: 312
ریز موضوعات:
188 - 183 مراكز مهم علمی شیعه
691. نام كتاب: هماهنگی حقوق اسلامی با احتیاجات روز
نویسنده: ابوالفضل عزتی
مشخصات نشر: انجمن علمی مذهبی دانشگاه تبریز، تبریز، چاپ اول، 1352 ش
تعداد صفحه: 279
ریز موضوعات:
152 - 143 شیعه، حجیت رای و قیاس
199 - 185 اجتهاد در شیعه
203 - 200 شیعه و اجماع
220 - 211 حقوق و موقعیت آن در شیعه
234 - 221 حجیت عقل در ارث شیعه
244 - 235 حجیت عقل در ازدواج شیعه
255 - 245 شروط و قرارداد در حقوق شیعه
692. نام كتاب: همبستگی مذاهب اسلامی
نویسنده: گروهی از نویسندگان و دیگران
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، 1350 ش
تعداد صفحه: 361
ریز موضوعات:
236 - 231 غلات از نظر شیعه
247 - 237 شیعه بین اشاعره و معتزله
281 - 275 همبستگی بین روسای شیعه و سنی
296 - 291 معرفی شیعه و انتشارات دارالتقریب
337 - 329 عمل به حدیث و شرایط آن از نظر شیعه
354 - 338 ملاقات رئیس الازهر با علمای شیعه
693. نام كتاب: همبستگی میان تصوف و تشیع
نویسنده: كامل مصطفی شیبی و دیگران
مشخصات نشر: دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1353 ش
تعداد صفحه: 365
ریز موضوعات:
119 - 103 امتیاز شیعه
694. نام كتاب: همراه با راستگویان
نویسنده: سید محمد تیجانی سماوی و دیگران
مشخصات نشر: بنیاد معارف اسلامی، قـم، چاپ اول، 1370 ش
تعداد صفحه: 415
ریز موضوعات:
33 - 25 قرآن از نظر اهل سنت و شیعه
49 - 35 سنت پیامبر ص از نظر اهل سنت و شیعه
60 - 55 نظر اهل سنت و شیعه در باره خدا
68 - 61 اهل سنت و شیعه و نبوت
72 - 69 شیعه و سنی و امامت
230 - 223 قضا و قدر و شیعه
270 - 257 اختلاف شیعه و سنی در سنت پیامبر ص
279 - 271 شیعه و سنی و خمس
289 - 280 شیعه و سنی و مسئله تقلید
299 - 293 عقاید شیعه از نظر اهل سنت
310 - 301 شیعه و سنی و عصمت
319 - 311 شیعه و سنی و تعداد و علم ائمه ع
330 - 321 شیعه و سنی و بداء
341 - 331 شیعه و سنی و مسئله تقیه
354 - 343 شیعه و سنی و ازدواج موقت
369 - 355 شیعه و سنی و ادعای تحریف قرآن
389 - 385 شیعه و سنی و سجده بر خاك
384 - 371 شیعه و سنی و جمع بین دو نماز
395 - 391 شیعه و سنی و رجعت
415 - 405 شیعه و سنی و امام مهدی عج
695. نام كتاب: یادبودهای سفارت استانبول
نویسنده: خان ملك ساسانی
مشخصات نشر: بابك، تهران، چاپ دوم، 1354 ش
تعداد صفحه: 322
ریز موضوعات:
187 - 181 شیعیان و غلات شیعه
696. نام كتاب: یادنامه ابوالفضل بیهقی
نویسنده: گروهی از نویسندگان
مشخصات نشر: دانشگاه مشهد، مشهد، چاپ اول، 1350 ش
تعداد صفحه: 829
ریز موضوعات:
667 - 632 حكومت شیعه سربداران
697. نام كتاب: یادنامه شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی
نویسنده: دانشگاه مشهد
مشخصات نشر: دانشگاه مشهد، مشهد، چاپ اول، 1348 ش
تعداد صفحه: 411
ریز موضوعات:
160 - 151 شیعه و ابتكار علوم اسلامی
698. نام كتاب: یادنامه شیخ طوسی
نویسنده: دانشكده الهیات مشهد و دیگران
مشخصات نشر: دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، چاپ اول، 1354 ش
تعداد صفحه: 963
ریز موضوعات:
364 - 351 فقه عامه و شیعه و شیخ طوسی
771 - 763 تاریخ شیعه و نشر علوم اسلامی
798 - 780 مراكز مهم علمی شیعه
845 - 841 الفاظ احادیث شیعه
699. نام كتاب: یادنامه شیخ طوسی
نویسنده: گروهی از نویسندگان
مشخصات نشر: دانشگاه مشهد، مشهد، چاپ اول
تعداد صفحه: 411
ریز موضوعات:
38 - 25 كتب جامع حدیث شیعه
183 - 167 سهم شیعه در ابتكار علوم اسلامی
175 - 168 علم اصول در شیعه و اخباری
700. نام كتاب: یادنامه علامه امینی
نویسنده: سید جعفر شهیدی، محمد رضا حكیمی
مشخصات نشر: موسسه انجام كتاب، تهران، چاپ اول، 1361 ش
تعداد صفحه: 572
ریز موضوعات:
568 - 497 400 كتاب در شناخت شیعه
701. نام كتاب: یادنامه علامه شریف رضی
نویسنده: گروهی از نویسندگان و دیگران
مشخصات نشر: روشنگر، تهران، چاپ اول، 1366 ش
تعداد صفحه: 432
ریز موضوعات:
329 - 302 وضع شیعه در عصر شریف رضی
702. نام كتاب: یحیی بن زید ع مهتاب خاوران
نویسنده: حسن احمدی نژاد بلخابی
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 128
ریز موضوعات:
32 - 23 زید از نظر ائمه ع و شیعه و اهل سنت
703. نام كتاب: یگانگی اسلام یا هماهنگی مذاهب مسلمی
نویسنده: عبدالكریم زنجانی نجفی و دیگران
مشخصات نشر: قضاء، گیلان، چاپ اول، 1340 ش
تعداد صفحه: 143
ریز موضوعات:
124 - 121 شیعه دشمن یهود صهیونی
130 - 124 مراتب توحید در مذهب شیعه
704. نام كتاب: ینابیع الموده، ج 2
نویسنده: سلیمان بلخی قندوزی حنفی و دیگران
مشخصات نشر: بوذر جمهری، چاپ اول
تعداد صفحه: 600
ریز موضوعات:
339 - 329 شیعه در كتاب مطالب العالیه
705. نام كتاب: یوسف یا سرگذشت پادشاهی و پیامبری
نویسنده: سید حسین واعظی
مشخصات نشر: طوس، مشهد، چاپ اول، 1337 ش
تعداد صفحه: 463
ریز موضوعات:
24 - 8 عقاید قولی و فعلی شیعه
706. نام كتاب: آل بویه، نخستین سلسله قدرتمند شیعه
نویسنده: علی اصغر فقیهی
مشخصات نشر: صبا، تهران، چاپ سوم، 1366 ش
تعداد صفحه: 912
ریز موضوعات:
489 - 450 تشیع و آل بویه
707. نام كتاب: از صدای سخن عشق
نویسنده: جواد نعیمی
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 242
ریز موضوعات:
118 - 111 تشیع و محبت
708. نام كتاب: فرهنگ
نویسنده: گروهی ازنویسندگان
مشخصات نشر: موسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی، تهران، چاپ اول، 1366 ش
تعداد صفحه: 295
ریز موضوعات:
200 - 185 تاریخ تشیع زیدی و دیلمان
709. نام كتاب: اسلام در پرتو تشیع
نویسنده: حسین خراسانی
مشخصات نشر: چاپخانه میهن، تهران، 1336 ش
تعداد صفحه: 471
ریز موضوعات:
298 - 293 نقش تشیع در پیشرفت اسلام
334 - 325 تشیع در تاریخ و عصر خلفاء
395 - 391 تشیع و بنی العباس و مغول
710. نام كتاب: اصول تشیع
نویسنده: ابراهیم انصاری زنجانی
مشخصات نشر: موسوی، تهران، چاپ اول، 1354 ش
تعداد صفحه: 345
ریز موضوعات:
70 - 59 تشیع و سنت و عترت
326 - 312 استعمار، تشیع، حقوق زن
711. نام كتاب: الفاضلیه ج 2
نویسنده: سیدیوسف فاضل
مشخصات نشر: سیدیوسف فاضل، باختران، چاپ اول
تعداد صفحه: 595
ریز موضوعات:
36 - 32 ظهور و كثرت تشیع در دوره مغول
712. نام كتاب: امام جعفرصادق ع
نویسنده: محمدحسین مظفر و دیگران
مشخصات نشر: رسالت قلم، تهران، چاپ اول، 1367 ش
تعداد صفحه: 448
ریز موضوعات:
212 - 207 چرا تشیع جعفری نامیده شد؟
713. نام كتاب: امام شناسی، ج 3
نویسنده: محمدحسین حسینی تهرانی
مشخصات نشر: حكمت، تهران، چاپ اول، 1404 ق
تعداد صفحه: 224
ریز موضوعات:
138 - 134 تشیع سلطان محمد خدابنده
714. نام كتاب: اندیشه تفاهم مذهبی در قرن 7 و 8 ق
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: دفتر تبلیغات اسلامی، قـم، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 104
ریز موضوعات:
17 - 7 تاریخچه تفاهم تشیع و تسنن
715. نام كتاب: اندیشه سیاسی در اسلام معاصر
نویسنده: حمید عنایت و دیگران
مشخصات نشر: خوارزمی، تهران، 1369 ش
تعداد صفحه: 353
ریز موضوعات:
98 - 41 اندیشه سیاسی و تشیع و اهل سنت
716. نام كتاب: اندیشه سیاسی در اسلام معاصر
نویسنده: حمید عنایت و دیگران
مشخصات نشر: خوارزمی، تهران، چاپ سوم، 1369 ش
تعداد صفحه: 353
ریز موضوعات:
98 - 41 اندیشه سیاسی و تشیع و اهل سنت
717. نام كتاب: انقراض سلسله صفویه و افاغنه در ایران
نویسنده: لارنس لكهارت و دیگران
مشخصات نشر: تهران، چاپ اول، 1343 ش
تعداد صفحه: 643
ریز موضوعات:
91 - 81 اثر تشیع بر اقلیت های مذهبی
718. نام كتاب: ایران انقلاب بنام خدا
نویسنده: كلربریر، پیربلانشه و دیگران
مشخصات نشر: سحاب كتاب، تهران، چاپ اول، 1358 ش
تعداد صفحه: 266
ریز موضوعات:
199 - 167 تاثیر تشیع در انقلاب
719. نام كتاب: ایران و جنگ جهانی اول
نویسنده: كاوه بیات
مشخصات نشر: سازمان اسناد ملی ایران، تهران، چاپ اول، 1369
تعداد صفحه: 371
ریز موضوعات:
282 - 277 ظهور صفویه و گسترش تشیع درایران
720. نام كتاب: ایرانیان مسلمان در صدر اسلام و سیر تشیع
نویسنده: محمد محمدی اشتهادری و دیگران
مشخصات نشر: تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 284
ریز موضوعات:
182 - 171 تشیع سلمان و علل گرایش ایرانیان به تشیع
186 - 173 تشیع سلمان آغاز پیدایش تشیع
721. نام كتاب: ایرانیان مسلمان در صدر اسلام
نویسنده: محمدی اشتهاردی
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1371
تعداد صفحه: 285
ریز موضوعات:
198 - 171 تشیع سلمان و آغاز پیدایش تشیع
232 - 220 قم پایگاه گسترش تشیع در ایران
252 - 245 نقش امامزادگان در گسترش تشیع در ایران
722. نام كتاب: بحث و تحقیق در اشعار و افكار حافظ
نویسنده: محمد معین
مشخصات نشر: بنگاه بازرگانی پروین، تهران، چاپ اول، 1319 ش
تعداد صفحه: 400
ریز موضوعات:
309 - 305 دلایل تشیع حافظ
723. نام كتاب: براهین الامامه
نویسنده: ابوالقاسم راز شیرازی
مشخصات نشر: شمس الدین پرویزی، تبریز، چاپ اول، 1333 ش
تعداد صفحه: 596
ریز موضوعات:
440 - 437 دلیل تشیع حسن بصری
724. نام كتاب: پژوهشی در نظام طلبگی
نویسنده: مهدی ضوابطی
مشخصات نشر: ترجمه و نشر كتاب، تهران، 1359 ش
تعداد صفحه: 206
ریز موضوعات:
83 - 76 تشیع و تصوف
725. نام كتاب: پژوهشی درنظام طلبگی
نویسنده: مهدی ضوابطی
مشخصات نشر: ترجمه ونشركتاب، تهران، 1359 ش
تعداد صفحه: 206
ریز موضوعات:
83 - 76 تشیع و تصوف
726. نام كتاب: پیروزی پیكار
نویسنده: حسین خراسانی
مشخصات نشر: بعثت، قـم، چاپ سوم، 1397 ق
تعداد صفحه: 240
ریز موضوعات:
140 - 93 تشیع و بنی امیه
227 - 221 تشیع در سومین عصر عباسی
727. نام كتاب: پیشوائی از نظر اسلام
نویسنده: جعفرسبحانی
مشخصات نشر: دارالكتب الاسلامیه، تهران، چاپ اول، 1357 ش
تعداد صفحه: 439
ریز موضوعات:
48 - 14 آشنائی با تشیع و تسنن
728. نام كتاب: تاجیكستان
نویسنده: رویا منتظمی
مشخصات نشر: وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 100
ریز موضوعات:
112 - 103 تشیع در نواحی ری
729. نام كتاب: تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران
نویسنده: علی محمد الماسی و دیگران
مشخصات نشر: امیر كبیر، تهران، چاپ اول، 1370 ش
تعداد صفحه: 447
ریز موضوعات:
391 - 317 تشیع و علم در عصر صفوی
730. نام كتاب: تاریخ ادیان
نویسنده: علی اصغر حكمت
مشخصات نشر: چاپ پنجم، 1371
تعداد صفحه: 368
ریز موضوعات:
318 - 303 ظهور و گسترش تشیع و فرقه های آن
731. نام كتاب: تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی
نویسنده: برتولد اشپولر و دیگران
مشخصات نشر: شركت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ دوم، 1364 ش
تعداد صفحه: 560
ریز موضوعات:
333 - 322 اسلام، تشیع، تاریخ ایران
732. نام كتاب: تاریخ تشیع در ایران
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1368 ش
تعداد صفحه: 404
ریز موضوعات:
68 - 62 عراق پایگاه تشیع و موالی
82 - 76 تاثیر تشیع عراق بر موالی
124 - 117 تشیع و قم
158 - 152 حضور امام رضا ع و تشیع در ایران
167 - 159 تشیع و مهاجرت سادات به ایران
221 - 214 تشیع در قرن 4
273 - 264 تشیع در قرن 5
396 - 347 تشیع و سقوط بغداد بدست مغولان
14 - 11 نفوذ تشیع در ایران
24 - 18 تشیع سیاسی
28 - 24 تشیع اعتقادی
31 - 28 تشیع و دوستی اهل بیت ع
733. نام كتاب: تاریخ تشیع در ایران
نویسنده: احمد مشكوه كرمانی
مشخصات نشر: هادی مشكوه، تهران، چاپ اول، 1358 ش
تعداد صفحه: 1030
ریز موضوعات:
557 - 542 گسترش تشیع در عهد بنی امیه
992 - 948 تشیع در ایران قرن 10 صفویه
734. نام كتاب: تاریخ تشیع اصفهان قرن 1 تا 10
نویسنده: مهدی بن محمد باقر فقیه ایمانی و دیگران
مشخصات نشر: مولف، باختران، چاپ اول
تعداد صفحه: 464
ریز موضوعات:
18 - 15 بنیانگذار تشیع در اسلام
107 - 106 تشیع در اصفهان به بركت امام هادی ع
110 - 108 ابو مسعود رازی و تشیع در اصفهان
128 - 125 زمینه رسمیت یافتن تشیع در اصفهان
129 - 129 رسمیت یافتن تشیع در عصر مغول
149 - 147 تشیع در عصر حكومت تیمور لنگ
152 - 150 تشیع و امرای قراقویونلو
368 - 365 تشیع در اصفهان قبل از صفویه
371 - 368 علامه مجلسی و تشیع در اصفهان و ایران
735. نام كتاب: تاریخ تمدن اسلام
نویسنده: علی اصغر حلبی
مشخصات نشر: چاپ و نشر بنیاد، تهران، چاپ اول، 1365 ش
تعداد صفحه: 564
ریز موضوعات:
131 - 129 شواهد تشیع اخوان الصفاء
736. نام كتاب: تاریخ جغرافیائی كربلای معلی
نویسنده: حسین عمادزاده اصفهانی
مشخصات نشر: چاپخانه موسوی، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 224
ریز موضوعات:
22 - 16 تزكیه و تشیع ایرانیان
737. نام كتاب: علوم قرآن
نویسنده: رجبعلی مظلومی
مشخصات نشر: آفاق، تهران، چاپ اول، 1403 ق
تعداد صفحه: 261
ریز موضوعات:
223 - 215 تشیع بهترین تابع قرآن
738. نام كتاب: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
نویسنده: زین العابدین قربانی
مشخصات نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران
تعداد صفحه: 355
ریز موضوعات:
160 - 152 تشیع و مسائل عقلی، عرفان
739. نام كتاب: تاریخ فقه جعفری، ج 2
نویسنده: هاشم معروف الحسینی و دیگران
مشخصات نشر: بدر، تهران، چاپ اول، 1361 ش
تعداد صفحه: 253
ریز موضوعات:
141 - 98 نقش تشیع در فقه اسلامی
740. نام كتاب: تاریخ فلسفه اسلامی، ج 1
نویسنده: هانری كوربن و دیگران
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، چاپ سوم، 1361 ش
تعداد صفحه: 415
ریز موضوعات:
49 - 38 تشیع و فلسفه نبوی
741. نام كتاب: تاریخ فلسفه در جهان اسلامی
نویسنده: حنا الفاخوری، خلیل الجر و دیگران
مشخصات نشر: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب، تهران، چاپ سوم، 1367 ش
تعداد صفحه: 816
ریز موضوعات:
208 - 203 تشیع، امامت و اخوان الصفا
742. نام كتاب: تاریخ فلسفه اسلامی
نویسنده: هانری كوربن و دیگران
مشخصات نشر: كویر، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 532
ریز موضوعات:
468 - 466 تشیع و كیمیا - جلدكی
743. نام كتاب: تاریخ گسترش تشیع دردی
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: آستان مقدس حضرت عبدالعظیم، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 126
ریز موضوعات:
29 - 23 نفوذ تشیع در ری
41 - 29 علویان و تشیع در ری
83 - 73 فهرست تشیع ری
113 - 103 تشیع در نواحی ری
744. نام كتاب: تاریخ گسترش تشیع در ری
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: آستان حضرت عبدالعظیم، قـم، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 126
ریز موضوعات:
32 - 15 نفوذ تشیع در ری
54 - 33 تشیع در ری، آل بویه، غزنوی، سلجوقی
112 - 103 تشیع در نواحی ری
745. نام كتاب: عشق وحید
نویسنده: هما نواب
مشخصات نشر: هما نواب، تهران، 1366 ش
تعداد صفحه: 160
ریز موضوعات:
76 - 47 تشیع و مكتب امام علی ع و امام رضا ع
746. نام كتاب: تاریخ معارف امامیه
نویسنده: محمد صالح مازندرانی و دیگران
مشخصات نشر: سید رضا معصومی، تهران، چاپ اول، 1358 ش
تعداد صفحه: 291
ریز موضوعات:
928 - 118 سیر تشیع و اهمیت تاریخی آن
747. نام كتاب: تاریخ نهضتهای فكری ایرانیان، ج 2
نویسنده: عبدالرفیع حقیقت
مشخصات نشر: شركت مولفان و مترجمان ایران، تهران، چاپ اول، 1357 ش
تعداد صفحه: 440
ریز موضوعات:
286 - 215 تشیع در ایران از قرن 4 تا 6
748. نام كتاب: تاریخ هزاره وهزارستان
نویسنده: محمدعیسی غرجستانی
مشخصات نشر: شورای فرهنگی اسلامی افغانستان، باختران، چاپ اول، 1989 م
تعداد صفحه: 246
ریز موضوعات:
75 - 68 اسلام و تشیع هزاره
749. نام كتاب: تجلیات روح ایرانی
نویسنده: كاظم زاده ایرانشهر
مشخصات نشر: بنگاه بازرگانی پروین، تهران، چاپ دوم، 1320 ش
تعداد صفحه: 85
ریز موضوعات:
46 - 41 اساس تشیع در ایران
750. نام كتاب: تحقیق در تفسیر ابوالفتوح رازی، ج 1
نویسنده: عسكر حقوقی
مشخصات نشر: دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1346 ش
تعداد صفحه: 254
ریز موضوعات:
61 - 1 تشیع و سیر آن در ایران
751. نام كتاب: عدل در جهان بینی توحید
نویسنده: محمد محمدی ری شهری
مشخصات نشر: یاسر، قـم
تعداد صفحه: 199
ریز موضوعات:
87 - 84 تشیع، تحریف عدل الهی
752. نام كتاب: تحلیلی از زندگانی امام رضا ع
نویسنده: محمدجواد فضل الله و دیگران
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1366 ش
تعداد صفحه: 256
ریز موضوعات:
31 - 14 تشیع و اهل بیت ع
753. نام كتاب: تشكیل دولت صفوی و تعمیم مذهب تشیع
نویسنده: محمدكریم یوسف جمالی
مشخصات نشر: امیركبیر، اراك، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 182
ریز موضوعات:
152 - 145 فتح تبریز و تشیع مذهب رسمی ایران
754. نام كتاب: تشیع پایگاه انقلاب
نویسنده: محمد سرشار
مشخصات نشر: رسا، تهران، 1357 ش
تعداد صفحه: 194
ریز موضوعات:
34 - 7 تشیع و مبارزه
755. نام كتاب: تشیع در اندلس
نویسنده: محمود علی ملكی و دیگران
مشخصات نشر: انصاریان، قـم، چاپ اول، 1376
تعداد صفحه: 112
ریز موضوعات:
14 - 11 شكل گیری مذهب تشیع درشرق
34 - 28 تشیع ابن عبدریه
756. نام كتاب: تشیع سیری در فرهنگ و تاریخ تشیع
نویسنده: دایره المعارف تشیع
مشخصات نشر: سعید محبی، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 461
ریز موضوعات:
6 - 1 تشیع و تعریف آن
433 - 419 تشیع در قرن 20 م
757. نام كتاب: تشیع مولود طبیعی اسلام
نویسنده: شهید سید محمد باقرصدر و دیگران
مشخصات نشر: كانون نشر و پژوهشهای اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1356 ش
تعداد صفحه: 184
ریز موضوعات:
103 - 93 تشیع اعتقادی و سیاسی
758. نام كتاب: تشیع وتصوف
نویسنده: كامل مصطفی الشیبی و دیگران
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، 1359 ش
تعداد صفحه: 446
ریز موضوعات:
12 - 11 تشیع از آغاز تا مهدی ع
38 - 37 تشیع از مهدی عج تا سقوط بغداد
74 - 73 تشیع در عصر ایلخانان
138 - 137 تشیع در سوریه و مصر
346 - 341 تشیع در آسیای صغیر
759. نام كتاب: تصوف و تشیع
نویسنده: هاشم معروف الحسنی و دیگران
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1369 ش
تعداد صفحه: 555
ریز موضوعات:
42 - 28 تشیع و سبائیان
49 - 43 تشیع و ظهور خوارج
53 - 50 تشیع و شهادت امام حسین ع
760. نام كتاب: تفسیر آفتاب
نویسنده: محمدرضا حكیمی
مشخصات نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 465
ریز موضوعات:
84 - 55 تشیع، فلسفه سیاسی
761. نام كتاب: تكاپوی اندیشه ها مجموعه ایازمصاحبه
نویسنده: علی رافعی
مشخصات نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 574
ریز موضوعات:
369 - 357 مبانی فقه تشیع و تسنن
762. نام كتاب: جامعه شناسی ادیان
نویسنده: علی شریعتی
مشخصات نشر: چاپ اول
تعداد صفحه: 514
ریز موضوعات:
334 - 325 عدل و تشیع و تسنن
763. نام كتاب: جغرافیای تاریخی و انسانی شیعه
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: انصاریان، قـم، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 216
ریز موضوعات:
21 - 9 تشیع در خاور دور، هند و پاكستان
26 - 21 تشیع در شرق و افغانستان
35 - 26 تشیع در شامات
42 - 35 تشیع در افریقا
48 - 42 تشیع در جزیره العرب و خلیج فارس
59 - 49 تشیع در عراق
63 - 59 تشیع در تركیه
68 - 64 تشیع در جمهوری آذربایجان و آسیای میانه
95 - 68 تشیع و جهان اسلام
764. نام كتاب: جغرافیای مفصل ایران، ج 2
نویسنده: ربیع بدیهی
مشخصات نشر: اقبال، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 264
ریز موضوعات:
186 - 181 اسلام و تشیع در ایران
765. نام كتاب: جنبشهایشیعی درتاریخ اسلام
نویسنده: هاشم معروف المنی و دیگران
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 650
ریز موضوعات:
50 - 42 تشیع معنوی و تشیع سیاسی
766. نام كتاب: جهان بینی اسلامی، امامت
نویسنده: آموزش و پرورش
مشخصات نشر: آموزش وپرورش، تهران، 1366 ش
تعداد صفحه: 140
ریز موضوعات:
127 - 122 تشیع، ابن سكیت، عاشورا
767. نام كتاب: حیات فكری و سیاسی امامان شیعه، ج 1
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1369 ش
تعداد صفحه: 290
ریز موضوعات:
240 - 224 موقعیت تشیع از نظر امام باقر ع
265 - 252 تشیع و فلات و امام صادق ع
276 - 265 تكیه فقه تشیع به روایات ائمه ع
280 - 278 فشار سیاسی بر تشیع در عصر امام صادق ع
768. نام كتاب: خدمات متقابل اسلام وایران
نویسنده: شهید مرتضی مطهری
مشخصات نشر: جامعه مدرسین، قـم، 1362 ش
تعداد صفحه: 614
ریز موضوعات:
119 - 98 مذهب تشیع و ایرانیان
769. نام كتاب: دائره المعارف قرآن كریم، ج 2
نویسنده: گروهی ازنویسندگان، حسن سعید و دیگران
مشخصات نشر: گنجینه قرآن، تهران، چاپ اول، 1406 ق
تعداد صفحه: 255
ریز موضوعات:
16 - 10 تشیع و مسیحیت
770. نام كتاب: در آمدی بر اسلام
نویسنده: آن ماری میشل
مشخصات نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ اول، 1375 ش
تعداد صفحه: 314
ریز موضوعات:
174 - 157 تشیع و فرقه های مرتبط با آن
771. نام كتاب: در پیشگاه امام صادق ع
نویسنده: سیدمحمد صحفی، ذبیح الله منصوری
مشخصات نشر: شركت سهامی سیمان فارس و خوزستان، كرج، چاپ اول
تعداد صفحه: 176
ریز موضوعات:
15 - 10 مذهب تشیع و حوزه درس امام صادق ع
772. نام كتاب: در جستجوی قائم عج
نویسنده: سید مجید پور طباطبائی
مشخصات نشر: آستان مقدس صاحب الزمان، جمكران، قـم، چاپ اول، 1370 ش
تعداد صفحه: 503
ریز موضوعات:
345 - 341 كتابنامه تشیع و تفاسیر و امام مهدی عج
773. نام كتاب: طبرسی درمجمع البیان، ج 1
نویسنده: حسین كریمان
مشخصات نشر: دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم، 1361 ش
تعداد صفحه: 333
ریز موضوعات:
100 - 67 مبادی تشیع در عصر طبرسی
774. نام كتاب: درمسیرنورتاخورشید
نویسنده: رجبعلی مظلومی
مشخصات نشر: مكتب امام عج، تهران، چاپ اول، 1366 ش
تعداد صفحه: 534
ریز موضوعات:
298 - 283 تشیع مكتب رسای به حق
775. نام كتاب: دفاع ازحریم تشیع
نویسنده: ابوالفتوح رازی و دیگران
مشخصات نشر: مهر، قـم، چاپ اول، 1354 ش
تعداد صفحه: 244
ریز موضوعات:
201 - 191 تشیع مذهب حق
776. نام كتاب: دین و دولت در ایران عهد مغعول، ج 1
نویسنده: نوشین بیانی و دیگران
مشخصات نشر: مركز دانشگاهی، تهران، چاپ دوم، 1370
تعداد صفحه: 364
ریز موضوعات:
317 - 304 نقش تشیع در نابودی خلافت عباسیان
777. نام كتاب: دین و سیاست در دوره صفوی
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: انصاریان، قـم، چاپ اول، 1370 ش
تعداد صفحه: 475
ریز موضوعات:
218 - 183 فقه سیاسی تشیع دوره صفویه
778. نام كتاب: دین و دولت در ایران عهد مغول، ج 2
نویسنده: شیرین بیانی (اسلامی ندوشن) و دیگران
مشخصات نشر: مركزنشردانشگاهی، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 447
ریز موضوعات:
653 - 570 تشیع و بیگانه ستیزی در عهده ایلخانی
627 - 610 تشیع اولجایتو
645 - 637 فراگیری تشیع در جهان اسلام
779. نام كتاب: دین و دولت در ایران عهد مغول، ج 2
نویسنده: شیرین بیانی (اسلامی ندوشن)
مشخصات نشر: نشردانشگاهی، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 802
ریز موضوعات:
653 - 570 تشیع در زمان ایلخانی
780. نام كتاب: رهبریدرتشیع
نویسنده: روح الله حسینیان
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 234
ریز موضوعات:
159 - 149 تحولات روحی وعصمت ائمه
781. نام كتاب: صراط المستقیم دراثبات خلافت بعد
نویسنده: زین العابدین خان كرمانی
مشخصات نشر: عبدالحمیدموضانی، كرمان، چاپ دوم، 1345 ق
تعداد صفحه: 244
ریز موضوعات:
198 - 165 تشیع دین واقعی
782. نام كتاب: صفحاتی از زندگی امام جعفرصادق ع
نویسنده: محمد حسین مظفر و دیگران
مشخصات نشر: رسالت قلم، تهران، چاپ اول، 1367 ش
تعداد صفحه: 448
ریز موضوعات:
211 - 207 تسمیه تشیع به جعفری
783. نام كتاب: ریشه شیعه و پایه های آن
نویسنده: محمد حسین آل كاشف الغطای و دیگران
مشخصات نشر: شركت سهامی چاپ، تهران، چاپ اول، 1317 ش
تعداد صفحه: 184
ریز موضوعات:
44 - 19 رد بر احمد امین، تشیع و اسلام
784. نام كتاب: زندگی و آئین محمد ص
نویسنده: حسین خراسانی
مشخصات نشر: كتابفروشی حافظ، تهران، 1336 ش
تعداد صفحه: 322
ریز موضوعات:
216 - 208 تشیع و مستشرقین
785. نام كتاب: سازمانهای تمدن امپراطوری اسلام، ج 2
نویسنده: استانسیلاس گویارد فرانسوی و دیگران
مشخصات نشر: شركت سهامی چاپ، تهران، چاپ اول، 1326 ش
تعداد صفحه: 115
ریز موضوعات:
786. نام كتاب: سیر و تفحص در مشروطیت و پس از آن
نویسنده: علی اكبر ولاتمی
مشخصات نشر: حزب جمهوری اسلامی، تهران، چاپ اول، 1361 ش
تعداد صفحه: 230
ریز موضوعات:
34 - 25 صفویه و مسخ فرهنگ پویای تشیع شرح
777. نام كتاب: سیری در تاریخ فرهنگ ایران
نویسنده: مهدی كیوان و دیگران
مشخصات نشر: ثقفی، اصفهان، چاپ اول
تعداد صفحه: 329
ریز موضوعات:
269 - 258 تشیع در دوره سفویه
778. نام كتاب: سیمای ارسباران (اهر)
نویسنده: سعید عباس زاده
مشخصات نشر: نهاوندی، قـم، چاپ اول، 1375 ش
تعداد صفحه: 176
ریز موضوعات:
67 - 65 تشیع در ارسباران و صفویه
779. نام كتاب: سیمای رامهرمز
نویسنده: سعید بابائی (حائری)
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1373 ش
تعداد صفحه: 151
ریز موضوعات:
31 - 28 امامزاده ها و تشیع در رامهرمز
780. نام كتاب: سیمای رشت
نویسنده: محمدرضا سماك امانی
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 174
ریز موضوعات:
39 - 25 تشیع در ایران
781. نام كتاب: سیمای ری
نویسنده: سید حمید میرخندان
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 128
ریز موضوعات:
47 - 42 تشیع در ری و عبدالعظیم حسنی
782. نام كتاب: سیمای سبزوار سرزمین سربداران
نویسنده: محمد ابراهیم احمدی
مشخصات نشر: نبوغ، قـم، چاپ اول، 1375 ش
تعداد صفحه: 189
ریز موضوعات:
24 - 20 تشیع در سبزوار و علل گرایش
783. نام كتاب: سیمای كابل
نویسنده: سید حسن احمدی نژاد
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 207
ریز موضوعات:
109 - 87 تشیع در كابل
784. نام كتاب: سیمای ممسنی
نویسنده: محمد زارعی نورآبادی
مشخصات نشر: نهاوندی، قـم، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 160
ریز موضوعات:
69 - 62 تشیع در ممسنی
785. نام كتاب: سیمای میانه
نویسنده: عبدالرحیم اباذری
مشخصات نشر: نبوغ، تهران، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 272
ریز موضوعات:
50 - 35 تاریخ اسلام و تشیع در میانه
786. نام كتاب: شبهای پیشاور
نویسنده: سلطان الواعظین شیرازی
مشخصات نشر: دارالكتب اسلامیه، تهران، 1352 ش
تعداد صفحه: 1059
ریز موضوعات:
168 - 162 تشیع ایرانیان، ظهور تشیع
787. نام كتاب: شبهای مكه
نویسنده: سیدحسن ابطحی
مشخصات نشر: كانون بحث وانتقاددینی، مشهد، چاپ اول، 1404 ق
تعداد صفحه: 455
ریز موضوعات:
26 - 18 تشیع احمد انطاكی
788. نام كتاب: شخصیت های اسلامی شیعه، ج 1
نویسنده: جعفر سبحانی و دیگران
مشخصات نشر: باختران، 1354 ش
تعداد صفحه: 313
ریز موضوعات:
- اصالت تشیع از نظر تاریخ
789. نام كتاب: شخصیتهای اسلامی شیعه، ج 2
نویسنده: جعفر سبحانی و دیگران
مشخصات نشر: جامعه مدرسین، قـم، 1359 ش
تعداد صفحه: 335
ریز موضوعات:
8 - 4 تشیع و تهمت ها
790. نام كتاب: شرحی بر وصیت نامه سیاسی الهی امام ره
نویسنده: احمد آذری
مشخصات نشر: دارالعلم، قـم، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 416
ریز موضوعات:
125 - 113 تشیع، تقیه
791. نام كتاب: شفاعت
نویسنده: قاسم اسلامی
مشخصات نشر: باختران، چاپ اول
تعداد صفحه: 166
ریز موضوعات:
30 - 9 شفاعت در كتاب تشیع علوی و صفوی
64 - 59 تشیع و شفاعت
792. نام كتاب: شناخت اسلام
نویسنده: سیدضیاء الدین استرآبادی
مشخصات نشر: چهل ستون مسجدجامع، تهران، چاپ اول، 1357 ش
تعداد صفحه: 506
ریز موضوعات:
268 - 263 نظریه تسنن و تشیع در امامت
793. نام كتاب: شهاب شریعت درنگی درزندگی مرعشی نجفی
نویسنده: علی رفیعی (علامرودشتی)
مشخصات نشر: كتابخانه، قـم، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 748
ریز موضوعات:
61 - 45 محدثان و فقیهان تشیع قرن 15 - 4 ق
794. نام كتاب: شهسوار اسلام
نویسنده: گابریل دانكیری و دیگران
مشخصات نشر: سپهر، تهران، 1354 ش
تعداد صفحه: 289
ریز موضوعات:
276 - 271 تشیع و ریشه های آن
795. نام كتاب: شیخ بهائی درآئینه عشق
نویسنده: اسدالله بقائی
مشخصات نشر: گلها، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 358
ریز موضوعات:
40 - 29 قزوین پایتخت تشیع علوی
796. نام كتاب: شیعه و نبوت
نویسنده: علی گلزاده غفوری
مشخصات نشر: الفتح، تهران
تعداد صفحه: 114
ریز موضوعات:
36 - 15 تشیع و پیامبری
797. نام كتاب: صادق آل محمد ص
نویسنده: محمود منشی
مشخصات نشر: گروه انتشاراتی آباد، تهران، 1361 ش
تعداد صفحه: 384
ریز موضوعات:
275 - 263 احیای تشیع عصر امام صادق ع
798. نام كتاب: صدویك مناظره جالب وخواندنی
نویسنده: محمد محمدی اشتهاردی
مشخصات نشر: انتشارات علامه، قـم، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 448
ریز موضوعات:
430 - 419 آیه هلاك، تشیع ایرانیان
  1  2
صفحه اصلی | درباره ما | ارتباط با ما

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات میباشد
CopyRight © andisheqom.com 2001 - 2010