امروز:
چهار شنبه 4 بهمن 1396
بر اساس قانون بانكداري بدون ربا و با مصوب مجلس شوراي اسلامي بانك‌ها موظفند در طول دوره مالي به مشتريان خود سود علي الحساب پرداخت كنند و در پايان دوره مالي با محاسبه سود قطعي در صورت پرداخت سود بيشتر به سپرده گذار مقدار پرداخت اضافي را از موجودي وي برداشت كند و در صورت كمتر بودن مبلغ سود پرداختي ما بقي آن را به مشتري بپردازند حال با توجه به اينكه سيستم بانكي كنوني سود قطعي به سپرده‌گذار پرداخت نمي‌كند به طور كلي در هر صورت چه بانك سود بيشتري ببرد و چه زيان نمايد، سود سپرده گذار تغيير نمي‌نمايد اين سرمايه‌گذاري چه حكمي دارد؟
فرد «الف» براي ساختن خانه‌ي خود كه ناتمام است نياز به پول دارد و آقاي «ب» مقداري پول دارد كه قصد دارد آن را به كار اندازد و از اين سرمايه استفاده ببرد اين دو قراردادي بدين مضمون منعقد مي‌كند: شخص «الف» نصف خانه‌ي خود را به مبلغ 2 ميليون تومان به شخص «ب» مي‌فروشد مشروط بر اينكه شخص «ب» سهم خود را يك سال بعد به خود شخص «الف» به مبلغ 3 ميليون تومان بفروشد بطور عملي ديده مي‌شود شخص «ب» در مدت اين يك سال هيچگونه دخل و تصرفي در خانه ندارد يعني براي ساخت و اتمام خانه، شخص «الف» مستقلاً عملياتي را انجام مي‌دهد. حال اين مسأله از نظر شرعي و فقهي چگونه است؟ لطفاً توضيح دهيد.