امروز:
دوشنبه 2 بهمن 1396
مجاز از طرف حاكم شرع در مداخله امور صغار براي تسهيل امر بازماندگان با رعايت صرفه صغار چنين مي‌كند كه تمام اموالي را كه بچه‌هاي صغير در معرض استعمال است مانند منزل و لوازم آن و غيره تصرف در آنها را با مادر بچه‌ها در مدت مثلاً ده سال كه نفر آخر هم به حد بلوغ برسد با زحماتي كه مادر براي بچه‌ها مي‌كشد مصالحه مي‌كند مثلاً اگر تصرفات در اموال سالي دو هزار تومان اجرت دارد مادر هم اجرت زحماتش دو هزار تومان و اگر بيشتر است بيشتر و اگر كمتر است كمتر و مادر بچه‌ها هم قبول مي‌كند آيا به نظر مبارك شما اين مصالحه در دفع اشكال تصرف در مال صغير كافي است يا راه ديگري دارد؟