امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1957
ويژگي هاي انقلاب اسلامي
هر چند كه همه انقلابها در جهان در برخي از امور با هم شريك بوده و باهم متشابهند ولي هر انقلابي براي خود ويژگيهاي خاص به خود را داشـته كه در ديگر انقلابها وجود ندارد. در اين زمينه انقلاب اسلامي ايران نيز داراي ويژگيهايي است كه ما بطور خلاصه و فهرست به آن ها اشاره مي كنيم:
1 - حاكميت الله
انقلاب اسلامي ايران توسط كساني شروع شده و به ثمر نشست كه معتقد بـودندحاكميت تـنها از آن خـدا و پيامبر - صلي الله عليه و آله و سـلم- و أمـه معصومين - عليهم السلام- بوده و هر كس از غير طريق آنان بـه حـكومت بـرسد طـاغوت وغـيرقانوني خواهد بود و به همين دليل حاكميت پادشاهان را در طول تاريخ غيرقانوني و نامشروع مي دانستند و در زمان غيبت امام زمان (عج) تنها حاكميت فقيه جامع الشرايط را بعنوان نماينده امام زمان (عج) مي پذيرند و بس.
2 - قدرت و نفوذ معنوي رهبر
هر چند كه در همه انقلابها مردم تابع رهبري انقلاب بوده و گوش به فـرمانش داده وبـه دستوراتش عمل مي كنند اما اين مسئله در انقلاب ما از شدت بيشتري برخورداربود زيرا رهبري انقلاب در لباس مرجعيت و نـمايندگي از نـاحيه امام زمان (عج)ظهور كرده است كه معتقد مـردم آن اسـت كه رد حكم او رد حكم امام زمان است ورد حكم امام زمـان رد حـكم خدا است و آن هم موجب كفر و خروج از اسلام است لذا عـمل بـه بـيانيه ها و دسـتورات رهـبري در طول انقلاب بعنوان عمل بدستورات اسلام تقلي مي شد اينجاست كه رهبري انقلاب اسلامي ايران از بـقيه رهـبران انـقلاب دنيا جـدا مـي شود و حكم او از نفوذ بيشتري برخوردار مي گردد...
3 - روحانيت
روحانيت شيعه در بعد تبليغي و آگاه كردن مردم (باتوجه به زمينه تـبليغي كـه در ايام ماه رمضان و محرم و صفر و فاطميه داشتند) و رسـاندن پـيام رهـبري به مردم وتشريح اهداف انقلاب و بازگو كردن فـساد و تـباهي دستگاه حاكمه نقش به سزأي داشته اند لذا با توجه بـه ايـنكه هيچ يك از رسانه هاي گروهي در داخل كشور و چه درخارج در اختيار انقلابيون نبود احيانا همزمان در اسرع وقت پيام رهبري را بـه امـت مي رسانده و نـظر رهـبر انـقلاب را براي مردم در روند انقلاب تشريح مي كردند نمونه بارز آن عاشوراي سال 42 است كه با يك طـرح و نقشه حساب شده طلاب و وعاظبنا شد همگان در روز عاشورا در سراسر مملكت نظر امام را در رابطه با نظام حاكم به مردم برسانند كـه مـردم بـايد عـليه نـظام شورش نمايند همزمان كه امام در قم عـليه شخص شـاه آن سـخنراني تـاريخيش را در مـدرسه فـيضيه ايراد مـي فرمود وعـاظ وطلاب نيز در سراسر مملكت داشتند نظر امام را به مـردم مي گفتند و مردم را به مظالم طاغوت آشنا مي ساختند اين چنين نيرو و اين چنين موقعيت براي هيچ انقلابي در دنيا وجود نداشت.
4 - وحدت و همبستگي همه اقشار
از آنـجا كـه 2 / 99 درصـد مردم ايران مسلمان بوده و انقلاب نيز مـاهيتي اسـلامي داشت همه اقشار مردم از طلبه و دانشجو از شهري و دهـاتي از بـازاري و كشاورز باسواد و بي سواد... همه و همه باهم در رونـد انـقلاب متحد بوده و از يكديگر حمايت مي نمودند و دست به دسـت يـكديگر داده عـليه رژيـم حاكم قيام مي كردند هيچ انقلابي در دنـيا بـا اين نوع يكپارچگي مردم روبرو نبود زيرا انقلاب كارگري فـقطهمبستگي كـارگران را بـهمراه دارد و انقلا آزادي خواهي تنها يـكـپارچگيآزاديخواهان را و ... و قـهرا انـقلاب اسـلامي وحـدت و همبستگي مسلمين را همراه خواهد اشت.
5 - پايگاه انقلاب
يـكي از ويـژگيهاي اين انقلاب مراكز اصلي و پايگاه دأمي آن است حـوزه هاي عـلميه, دانشگاهها , مدارس , مساجد, و حسينيه ها كه در نـظر مـلت ايران بعنوان اماكن مقدس بحساب ميآيند و چشم همه مردم بـه ايـن امـاكن دوخته شده و به آنها با ديده احترام مي نگريستند مـراكز اصلي اين انقلاب بودند و قداست اين مراكز به نوبه خودسهم بسزأي در به حركت درآوردن مردم داشت.
6 - هدف انقلاب
هـدف نهضت كه از همان ابتدا مشخص بوده و در شعارهأي از قبيل :
اسـتقلال ,آزادي , جـمهوري اسلامي , تبلور يافته بود, در به جنبش كشاندن مردم نقش مهمي داشته است.
7 - خودكفأي انقلاب
يكي از ويژگيهاي ديگر اين انقلاب اين بود كه همه نيازمنديهاي آن (چـه در بـعدفرهنگي و چـه در بعد سياسي و چه در تشكل بخشيدن به مـلت و بـخصوص درمسئله رهبري) از درون مرز ايران تامين مي شده و از حـوزه اسـلام و مـسلمين تـجاوزنمي كرده اسـت يعني نه نيازي به كـمونيسم شـرق بـوده و نـه احـتياجي به كاپيتاليسم غرب بلكه همه كـارهاي آن از مـتن اسـلام و رهـبري رهبران ديني و سياسي وبخصوص رهبري امام خميني (ره) تامين مي شده است.
8 - تسخير ارتش
انـقلاب مـا بـراي بـه شكست كشاندن رژيم حاكم و خلع سلاح او شيوه بـديعي را بكاربسته بود كه آن همان تسخير ارتش بود زيرا با اين شـيوه عـلمي و حـساب شـده هيچگاه مردم در مقابل ارتش نايستاده و ارتـش را بنام دشمن خود نخوانده اند بلكه در هنگامي كه رژيم ارتش را به جنگ و كشتار مردم به ميدان ميآورد مي ديدند كه اين مردم نه تـنها بـروي ارتـش اسـلحه نـمي كشند بـلكه شعارشان اين است كه :
ارتش برادر ماست لذا ارتش تا دندان مسلح , بخود آمده تسخير مردم شـد نه تسليم مردم و خود را در اختيار مردم قرار داد و اين شيوه با كمترين تلفات بزرگترين پيروزي رابهمراه داشت وگرنه اگر مردم بـا سـلام در مـقابل ارتـش ظاهر مي شدند يقينا با تلفات بي شمار هم نـمي توانستند بـه آن سـرعت به پيروزي برسند لذا ما از اين حالت به تسخير ارتش ياد كرديم نه تسليم و شكست آن وقتي كه ارتش تسخير شـد يـعني بـه مردم پـيوست نـه تنها با مردم كاري نداشت بلكه در شـدأد و جـنگهاي پـس از پـيروزيبه كمك مردم شتافت (البته حساب معدودي از ارتشيان خأن جداست).
9 - شهادت طلبي
و بـالاخره ويـژگي خـاصي كـه در انـقلاب ما بود مسئله هدف داري و شـهادت طلبي بـودكه مـردم ايران كشته هاي در راه انقلاب را همانند كشته هاي جنگهاي صدر اسلام شهيد دانسته و نه تنها كشته شدن در اين راه را ذلت نمي دانستند بلكه آن را مايه فخرو مباحات خود دانسته و بـا جـان و دل آن را خـريدار بودند لذا اين انقلاب با خون دهها هـزار شهيد و جانباز و معلول و مفقود بثمر نشست و همين خونها و خاندان معظم شهدا هستند كه حافظ انقلاب بوده و سلامت انقلاب بوسيله آنان برايهميشه تضمين مي گردد.
برگرفته از كتاب انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :