امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
2129
تأثير انقلاب اسلامي بر اسلام خواهي در جهان
امروزه دين مبين اسلام داراي پيشرفت قابل توجهي در زمينة جذب علاقه مندان بي شمار خودش شده است. اين پيشرفت همه جانبه، مديون احكام و دستورات نوراني و منطقي آنست كه در قالب قرآن و روايات، دل خفتگان را بيدار كرده و به سوي خود جلب نموده است. البته نمي توان آمار و ارقام مشخصي ارائه نمود ولي مي توان با توجه به اعترافات غربي ها، به عمق اين قضيه پي برد. به چند نمونه از اين اعترافات توجه فرمائيد:
1. خبرگزاري ايتاليا، معروف به «انسا» اعلام كرد كه: «اسلام در همة جهان، از مرزها فراتر رفته است و براي دوباره برپا كردن زندگي، در دنياي بحران زدة كنوني به سيستمي تبديل شده است.»[1]
2. «اجر هاردي» كه چندي پيش براي شبكة تلويزيوني BBC، برنامه اي به نام «فرزندان امام خميني» ساخته بود، گفته است: «اسلام، امروز بزرگ ترين مسئلة غرب است؛ حتي يك مسئلة جهاني است، اسلام، امروز نه تنها در خاور ميانه؛ بلكه در همه جا، عالم گير شده است و مبارزة با آن بسيار مشكل.»[2]
3. كلاوس كينكل؛ وزير خارجه اسبق آلمان نيز مي گويد: «در حالي كه اسلام، در سي سال پيش از اين، هيجده درصد جمعيت دنيا را داشت؛ اينك به يك چهارم جمعيت دنيا؛ يعني يك ميليارد و چهارصد ميليون نفر رسيده است.»[3]
4. روزنامة پر تيراژ «سيدني مرنينگ هرالد» نيز مي نويسد: «اسلام از مرزهاي جغرافيايي عبور مي كند، مكتب هاي سياسي و رژيم هاي ملّي را پشت سر مي گذارد و كشورهاي گوناگون، شاهد تحرّك سياسي و رشد پايندة اسلام خواهند بود.»[4]
از مجموع سخنان فوق مي توان استنتاج كرد كه اسلام، آرام آرام فراگيرتر از قبل شده و خواهد شد، بويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، دين مبين اسلام مورد استقبال شديد ملل مختلف جهان قرار گرفته است. عمده ترين دليل بر اين مدّعا، برخورد خشن دنياي غرب با موج اسلام خواهي در سرتاسر عالم است كه نمونة بارز آن در تراژدي غمبار بوسني و هرزگوين در قلب اروپاي به ظاهر متمدن، مشاهده شده است. اما نكتة جالب تر آنكه در كشورهاي قارة آمريكا ـ كه فاصلة بسيار زيادي با ممالك اسلامي دارند و طبعاً تبليغ اسلام در آنجا دشوارتر است ـ رشد اقبال و رويكرد مردم به آئين اسلام چشمگير مي باشد. با توجه به آمار به دست آمده از برخي از اين كشورها، مي توان صحّت اين مدعا را مورد تأييد قرار داد:
1. آمريكا: امروزه در ايالات متحده آمريكا، حداقل هشت ميليون مسلمان زندگي مي كنند. نكتة جالب تر آنكه رهبران جامعة اسلامي آمريكا، تعداد افراد تازه مسلمان سفيد پوست را بين 45000 تا 80000 نفر برآورد كرده اند.[5]
2. كانادا: طبق آمار منتشر شده، در اين كشور در سال 1871 م، 13 مسلمان زندگي مي كردند. اين تعداد در سال 1901 به 300 تا 400 و در سال 1911 به 1500 نفر افزايش يافت. در سال 1951 حدود 2000 تا 3000 مسلمان در كاندا زندگي مي كردند. در سال 1971 اين رقم 10 برابر شد يعني حدود 33370 نفر در سال 1981 «1360 ش» به تعداد 98160 نفر رسيد. در فاصلة سال هاي 1981 تا 1991، جمعيت مسلمانان به طور چشمگيري افزايش يافت و با رشد 158 درصدي، به عدد 253260 نفر رسيد[6] كه البته اكنون كه سال 2005 ميلادي است قطعاً بر اين تعداد افزوده شده است.
3. برزيل: در كشور برزيل نيز بيش از 400 هزار مسلمان زندگي مي كنند. اين رقم از آنجايي اهميت پيدا مي كند كه بدانيم اصولاً تبليغ آنچناني از دين اسلام در اين كشور و ساير كشورهاي آمريكائي صورت نپذيرفته است.[7]
4. آرژانتين: در اين كشور نيز، بيش از 400 هزار مسلمان زندگي مي كنند.[8]
5. ترينيداد و توباگو: در اين كشور كه به صورت چند جزيره مي باشد، تا سال 1945 م، اسلام دينِ رسمي محسوب نمي شد. اما امروزه به قدري اسلام در آن پيشرفت كرده است كه دراين كشور، بيش از هشتاد و پنج مسجد ساخته شده است. از اين مهمتر آنكه حدود هشت درصد كل جمعيت آن را مسلمانان تشكيل مي دهند و جالب تر آنكه، رئيس جمهور آن ـ نورمحمد حسنعلي ـ و بسياري از اعضاء پارلمان و ديگر مقامات رسمي آن مسلمانند.[9] حكومت ترينيداد روزهاي تعطيل اسلامي را، مانند عيد فطر و... به رسميت شناخته است.
6. گويان: در اين كشور 130 هزار نفر مسلمان زندگي مي كنند. نسبت جمعيت مسلمانان به كل جمعيت كشور 17 درصد است، ضمن اينكه اين كشور 130 مسجد دارد كه در نوع خود جالب توجه است.[10]
7. سورينام: در اين كشور كوچك قارة آمريكا، 25 درصد از كل جمعيت آن را مسلمانان تشكيل مي دهند. جالب آنكه در بين كشورهاي نيمكرة غربي، بيشترين تعداد مسلمانان در اين كشور زندگي مي كنند و حدود 150 مسجد در آن قرار دارد.[11]
اين چند كشوري كه نام برديم، نمونه اي از كشورهاي بسيار دور دست است، كه از قلب جهان اسلام يعني منطقة خاور ميانه به دور بوده اند اما با اين حال رشد اسلام در آن كشورها بسيار چشمگير بوده است. اما درباره تأثيرات انقلاب اسلامي مي توان اينگونه گفت كه: پيروزي انقلاب اسلامي و روي كار آمدن نظام جمهوري اسلامي، موج عظيمي را در دنيا به وجود آورد و دنيا را دگرگون ساخت. اين دگرگوني هم ميان مسلمانان اتفاق افتاد و هم در ميان غير مسلمانان؛
1. مسلمانان: مسلمانان دنيا احساس بي هويتي مي كردند و فكر مي كردند كه اسلام پاسخگوي نياز مردم نيست و اصلاً نمي تواند نيازمندي هاي جامعة مدرن و پيشرفتة امروز را پاسخگو باشد. اما با پيروزي انقلاب و استقرار نظامي مبتني بر احكام اسلامي، همة مسلمانان احساس خودباوري كردند و حتي تا آنجا پيش رفتند كه در صدد تشكيل حكومت اسلامي در كشورهاي خود برآمدند. نمونة بارز آن را در كشورهايي نظير تركيه، الجزاير، و مصر شاهد بوديم هر چند با سركوب مواجه شد. ولي اين موج كه بر اثر انقلاب اسلامي ملت ايران اتفاق افتاد هرگز از پاي نخواهد افتاد.
2. غيرمسلمانان: در دنياي غيراسلام هم، شما به هر كجا برويد، مي بينيد كه به بركت انقلاب اسلامي، اسلام مشتاقان زيادي را به خود جلب كرده است. امروزه در دورترين نقطة چين، اسلام در حال پيشرفت است و روز به روز بر تعداد مسلمانان چين افزوده مي شود. در كشورهايي همچون ژاپن، آمريكا و در بيشتر كشورهاي اروپايي، گرايش به اسلام رو به افزايش است تا جائيكه در اروپا هم اكنون اسلام، به طور رسمي، دين دوم اروپا شناخته شد و به تصويب رسيده است. امروز در بيش از 50 دانشگاه معتبر دنيا، كُرسي اسلام شناسي وجود دارد. امروز به بركت پيروزي انقلاب، اسلام بيش از پيش در دنيا مطرح شده است و طرفداران فراواني به سوي اسلام گرايش پيدا كرده اند. در چند سال اخير در اروپا و آمريكا، هر چه كتاب اسلامي كه به بازار عرضه شده بود، به فروش رفته است.[12] استقبال شديد مردم به كتابهاي اسلامي به قدري زياد بود كه در آمريكا فروش قرآن را ممنوع كرده اند و شروع به رويارويي با فروش كتاب هاي اسلامي نموده اند.[13] اينها همه اثرات پيروزي انقلاب و جريان صدور آن است. امروز در آسياي ميانه، همان كشورهايي كه حدود 70 سال در دام كمونيسم افتاده بودند، به بركت نظام اسلامي ايران، به اسلام روي آورده اند و در جايي كه خواندن اذان و نماز جرم محسوب مي شد، امروز صداي اذان از مأذنه هاي آن به گوش مي رسد. امروز بيداري هاي ملل مختلف جهان اعم از اروپايي و آمريكايي و آسيايي و آفريقايي و گرايش شديد آنها به اسلام عزيز، حاصل همان شعار صدور انقلاب است چرا كه به تعبير امام خميني (ره): «پرتوِ اسلام از مركز ايران، به همة دنيا رفته است. انقلاب ما صادر شده است و در همه جا اسم اسلام است.»
نتيجه گيري كلي:
1. امروز اسلام در سراسر جهان مشتاقان زيادي را به خود جذب كرده است. آمار ارائه شده در مورد كشورهاي قارة آمريكا مؤيد اين مدّعاست. هر چند جمعي از اين مسلمانان به عنوان مهاجر اين كشورها آمده اند، اما با اين حال نمي توان از نفوذ و گسترش اسلام راستين در بين ملل مختلف دنيا چشم پوشي كرد.
2. با پيروزي انقلاب اسلامي، رشد اسلام خواهي در سرتاسر جهان به طرز شگفت انگيزي گسترش يافت. هر چند نمي توان آمار دقيقي در مورد تعداد افراد تازه مسلمان ارائه نمود، اما با اين حال مي توان از رشد اسلام خواهي ملل جهان، گسترش اسلام را استنباط نمود.

[1] . جايگاه اسلام در جهان امروز، محمدحسن اختري، سلسله نشست هاي كانون گفتمان ديني، مركز مطالعات حوزة علمية قم، 1382، صص 4 و 3.
[2] . جايگاه اسلام در جهان امروز، محمدحسن اختري، سلسله نشست هاي كانون گفتمان ديني، مركز مطالعات حوزة علمية قم، 1382، صص 4 و 3.
[3] . جايگاه اسلام در جهان امروز، محمدحسن اختري، سلسله نشست هاي كانون گفتمان ديني، مركز مطالعات حوزة علمية قم، 1382، صص 4 و 3.
[4] . جايگاه اسلام در جهان امروز، محمدحسن اختري، سلسله نشست هاي كانون گفتمان ديني، مركز مطالعات حوزة علمية قم، 1382، صص 4 و 3.
[5] . اسلام در آمريكا، رامين خانبگي، مركز مطالعات فرهنگي بين المللي، انتشارات الهدي، 1381، تهران، ص 109.
[6] . پيشين، صص 74-73.
[7] . همان، ص 63.
[8] . همان، ص 64.
[9] . همان، صص 200-197.
[10] . همان، صص 61-60.
[11] . همان، صص 192-191.
[12] . به عنوان مثال دارالنّشر انصاريان كه كتاب هاي اسلامي به زبان انگليسي را عرضه مي كند، در سالهاي اخير هر چه كتاب در انبارهاي اروپا و آمريكا داشته اند، به فروش رسانده اند.
[13] . همان، ص 14.
علي اكبر عالميان
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :